Brak wyników

Regulamin

Warunki sprzedaży prenumerat oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu ksiegowego.pl


1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, (dalej „Regulamin), określa zasady sprzedaży prenumerat Czasopisma "Forum Logopedy" oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu forumlogopedy.pl

Wydawcą Czasopism oraz Sprzedawcą prenumerat, a także Usługodawcą i Administratorem Serwisu jest: Spółka Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje

 • Czasopismo – „Sposób na VAT”, „Sposób na Dochodowy”, „Sposób na Kadry i Płace” , czasopisma specjalistyczne.
 • Serwis – portal umożliwiający dostęp do elektronicznej wersji Czasopisma, dodatkowych treści oraz archiwum.
 • Prenumerata – pod pojęciem należy rozumieć roczny okres prenumeraty. Liczba wydań w ramach Prenumeraty określona jest w ofercie produktowej.
 • Prenumerata Premium – pod pojęciem należy rozumieć Prenumeratę oraz dostęp do Serwisu na okres 12 miesięcy.
 • Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa, na stronie internetowej Wydawnictwa lub w czasopiśmie,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 • potwierdzenie zamówienia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
 • w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Prenumerata

Roczna prenumerata czasopisma w wersji papierowej oraz, w wariancie do wyboru, roczna Prenumerata Premium z dostępem do wszystkich funkcjonalności Serwisu.

 • Cena abonamentu w wybranej prenumeracie za okres 12 miesięcy wskazana jest w formularzu zamówienia. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie oraz w czasopiśmie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz ze wskazaną w zamówieniu ceną.
 • Cena prenumeraty płatna jest z góry za cały okres prenumeraty.
 • Po upływie okresu trwania prenumeraty, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia, abonament jest przedłużany o następny - taki sam okres prenumeraty, w regularnej cenie i wystawiana jest faktura VAT z 13-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu uzyskania ciągłości abonamentowej oraz umożliwienie klientowi opłacenia należności za kolejny okres abonamentowy, możliwość pełnego korzystania z Serwisu dla Prenumeraty Premium zostaje wydłużona o 14 dni.
 • W przypadku gdy Użytkownik posiada aktywną Prenumeratę czasopisma i chce uzyskać dostęp do Serwisu, kwota należności za Prenumeratę Premium zostanie umniejszona proporcjonalnie o wartość niewykorzystanych numerów czasopisma. Poniesione koszty przesyłki nie umniejszają należności za Prenumeratę Premium.
 • Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z:
  • przedłużenia Prenumeraty,
  • lub dostępu do Serwisu dla Prenumeraty Premium (i w kolejnym okresie abonamentowym korzystania tylko z prenumeraty papierowej),
 • w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu dla Prenumeraty Premium. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z prenumeraty w okresie jej trwania.

Nieopłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

5. Realizacja zamówień (prenumerata czasopisma oraz dostęp do Serwisu)

 • Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru lub, w przypadku Prenumeraty Premium, umowy sprzedaży towaru oraz o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, chyba że w ofercie podano inaczej.
 • Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Dla Prenumeraty Premium, warunkiem udostępnienia portalu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym  ze sposobów opisanych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
 • Po odnotowaniu płatności za abonament, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do portalu, zawierająca również dane dostępowe użytkownika.

6. Sposób płatności

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający dokonuje płatności na podstawie :

 • Faktury VAT wystawionej z 13-dniowym terminem  płatności i wysłanej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia,
 • płatność on-line – wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia; po zaksięgowaniu płatności w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia zostanie wysłana faktura VAT.

Przy dokonaniu płatności należy podać poprawne dane dot. numeru zamówienia albo faktury VAT, które umożliwią prawidłową identyfikację płatności.

7. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

8. Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Safari 4.x i nowsze, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player. 

9. Licencja

Wydawnictwo oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Serwisie w tym informacje,  grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

Uzyskanie dostępu do Serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do Serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do Serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

10. Reklamacje, rezygnacje i noty /faktury korygujące

 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając informacje na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając wiadomość na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu Serwisu lub czasopisma, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 • Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia abonamentu Serwisu  lub czasopisma w formie pisemnej na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. ul. Polska 13 60-595 Poznań lub mailowo na adres: bok@forum-media.pl  w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu Serwisu lub czasopisma (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu Serwisu lub czasopisma w okresie ich trwania. Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją,  nie jest także podstawą do anulowania faktury.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 • Forum Media Polska Sp. z o.o. wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  • stawce podatku,
  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  • wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży brutto,
  • kwocie należności ogółem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Forum Media Polska Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.e-forum.pl,  która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o.
ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888
e-mail: bok@forum-media.pl