Artykuły z czasopisma
Logopedyczny program wsparcia dla rodziców
Justyna Reneteau

W przypadku podejrzenia o opóźniony rozwój mowy diagnoza logopedyczna nie powinna składać się jedynie z oceny kompetencji językowej dziecka oraz standardowego wywiadu logopedycznego. Rolą logopedy powinna być współpraca z rodzicami dziecka i jego najbliższym otoczeniem w celu zrozumienia problemów dziecka oraz wprowadzenia elementów ułatwiających i rozwijających komunikację językową.

Czytaj dalej
Zaburzenie artykulacji jako przyczyna opóźnionego rozwoju mowy
Agnieszka Banaszkiewicz

Dzieci, u których obserwuje się poważne zaburzenia artykulacji, mogą wolniej rozwijać pozostałe podsystemy językowe, choć brak jest czynników jednoznacznie wpływających na takie zaburzenie, np. problemów ze słuchem, neurologicznych czy intelektualnych. Konsekwencją takich opóźnień mogą być problemy z nauką i zaburzenia zachowania, czasem bardzo poważne. One z kolei – wtórnie – mogą przyczyniać się do pogłębiania problemów z mową. 

Czytaj dalej
Zaburzenia mowy a nieprawidłowości rozwojowe w okresie okołoporodowym
Joanna Plenzner-Nowak

Na podstawie przypadku nastoletniej Ani przedstawiono wielospecjalistyczną diagnostykę oraz sposoby oddziaływania wdrożone w terapii dziecka z zaburzeniami mowy, które dotknęły rozmaite nieprawidłowości rozwojowe. Były one spowodowane w dużej mierze problemami w okresie okołoporodowym. 

Czytaj dalej
Opóźniony czy zaburzony rozwój mowy?
Ewa Jeżewska-Krasnodębska , Jarosław Krasnodębski

Diagnoza logopedyczna małego niemówiącego dziecka powinna dać terapeucie odpowiedź na podstawowe pytanie: czy rozwój mowy jest zaburzony czy opóźniony? Okazuje się, że rozstrzygnięcie wcale nie jest łatwe i wymaga przeprowadzenia wnikliwego postępowania logopedycznego oraz zebrania wywiadu biologiczno-środowiskowego, a często nawet rozpoczęcia stymulacji i terapii, aby upewnić terapeutę w postawionej diagnozie.

Czytaj dalej
Mowa w życiu dziecka
Ewa Małachowska

Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Należy jednak zaznaczyć, że mowa i znajomość języka to dwie odmienne definicje i umiejętności. Wyróżnia się kilka etapów rozwoju mowy, których kryterium stanowi wiek, w jakim jest dziecko.

Czytaj dalej
Poradnictwo dla rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
Barbara Skałbania

Współczesny model wczesnej interwencji w zakresie poradnictwa dla rodziców ma charakter interdyscyplinarny i integralny. Różni się on od modelu tradycyjnego m.in. tym, że podejmowane działania nie koncentrują się wyłącznie na problemach dziecka, jego zaburzeniach, ale też są ukierunkowane na poszukiwanie mocnych stron jego rozwoju (diagnoza pozytywna) oraz wspieranie rodziny w zakresie podnoszenia jakości relacji rodzica z dzieckiem. W modelu współczesnym akcentuje się dwutorowość oddziaływań interwencyjnych, które są skierowane na dziecko i na jego rodziców.

Czytaj dalej
Różne Spojrzenia – wspólny cel
Iwona Palicka , Magdalena Leszczuk-Rugała

Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swojego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby ona najlepsze skutki. A.J. Ayres

Czytaj dalej
Stymulacja funkcji wzrokowych od pierwszych miesięcy życia
Zdzisława Orłowska-Popek

Mimo że głównym celem stymulacji jest kształtowanie umiejętności w zakresie spostrzegania wzrokowego, konieczne jest także prezentowanie dziecku bodźców dopływających z różnych modalności, bo to one mają wpływ na efekt i tempo uczenia się. Ćwiczenia te mają na celu przygotowanie do zdobywania przestrzeni i kształtowania się komunikacji.

Czytaj dalej
Dzienniczek mowy w diagnozie i terapii opóźnienia nabywania słownictwa
Agnieszka Banaszkiewicz

Logopedzi często spotykają się z sytuacją, gdy rodzice zgłaszają się na diagnozę z dzieckiem, podając jako przyczynę fakt, że „ono nic nie mówi”. Obserwacja malucha w gabinecie wydaje się potwierdzać ten fakt, bo dziecko, często wystraszone, nie odzywa się. Jeśli pacjent jest w 2. r.ż. bądź ma skończone 2 lub 3 lata, sytuacja jest bardzo poważna. Jak jednak przeprowadzić diagnozę, szczególnie gdy dziecko odmawia wykonania testów?

Czytaj dalej
Wczesna interwencja terapeutyczna w sytuacji dwujęzyczności
Marzena Błasiak-Tytuła

Liczne kontakty językowo-kulturowe, związane przede wszystkim z globalizacją i ruchami migracyjnymi, powodują, że współcześnie wzrasta odsetek dzieci wychowujących się w środowisku dwujęzycznym (lub wielojęzycznym). Wśród dzieci dwujęzycznych (tak jak wśród jednojęzycznych) są takie, które mają zaburzenia rozwoju i wymagają jak najszybszych oddziaływań terapeutycznych.

Czytaj dalej
Od dźwięku do zdania
Iwona Babula-Załuska , Magdalena Lewczuk-Siliwoniuk , Małgorzata Demiańczuk

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważną formą wczesnej rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością i deficytami zdrowotnymi, służącą jego rozwojowi psychofizycznemu, emocjonalnemu i społecznemu. Stanowi też istotne wsparcie dla rodziny. Służy wyrównaniu szans edukacyjnych młodszych dzieci, a w przyszłości rozważnemu wyborowi szkoły i ścieżki edukacyjnej, najlepszej dla rozwoju dziecka, służących jego samodzielności i społecznej integracji. Wczesne wspomaganie rozwoju jest skierowane do dzieci od momentu wykrycia deficytów aż do rozpoczęcia nauki w szkole.

Czytaj dalej