Artykuły z czasopisma
Trudności komunikacyjne osób z zaburzeniami słuchu w kontekście problemów w sferze funkcjonowania społecznego
Anna Pawluczuk

Jakich problemów nastręcza dziecku niepełnosprawność słuchowa w zakresie komunikacji? Na czym powinna się skupiać terapia mowy i języka, aby mogło się ono skutecznie porozumiewać z otoczeniem? Jakie ćwiczenia stosować w terapii surdologopedycznej osób z uszkodzeniami słuchu?

Czytaj dalej
Surdologopedia w Polsce
Redakcja

Rozmowa z prof. Marzenną Zaorską, specjalistą we wspomaganiu rozwoju, a także edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną – szczególnie głuchoniewidomych.

Czytaj dalej
Różnorodność i indywidualizm we współczesnej surdologopedii
Barbara Bednarska

Współczesna surdologopedia stawia przed nami nowe wyzwania. Wydaje się też, że są one znacznie bardziej zróżnicowane niż dawniej. Wymagają od specjalistów otwartości na zmiany i zindywidualizowanego podejścia do adresatów działań pomocowych i terapeutycznych.

Czytaj dalej
Metody terapii psychologicznej w zaburzeniach mowy
Alicja Pałac-Nożewska

Złożone patomechanizmy zaburzeń mowy oraz ich różnorodne objawy sprawiają, że terapia nigdy nie jest prosta. Pacjenci z problemami logopedycznymi stanowią duże wyzwanie dla psychologów, którzy zwykle dysponują jedynie podstawową wiedzą z tego zakresu. Tymczasem wiele metod terapii psychologicznej może się przydać w pracy nad problemami logopedycznymi. Autorka wybrała sposoby, które sprawdziły się w jej pracy z dziećmi. Ilustruje je opisami przypadków, które dowodzą, że współpraca na linii psycholog-logopeda jest korzystna, a wręcz niezbędna.

Czytaj dalej
Trudności w nauce i zachowaniu w ujęciu teorii SI
Magdalena Szczepara-Fabian

Integracja sensoryczna jest złożonym procesem zachodzącym   w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka. Polega na ciągłym rejestrowaniu, interpretowaniu i przetwarzaniu informacji zmysłowych. Wiele trudności w nauce i zachowaniu dziecka można interpretować jako zaburzenia integracji sensorycznej, czyli brak efektywnego odbioru i organizacji informacji sensorycznej oraz nieprawidłowe reakcje na nie  (emocjonalne lub ruchowe). Zaburzenia te to złożona dysfunkcja układu nerwowego, która utrudnia rozwój dzieci i dorosłych. 

Czytaj dalej
Rola hipoterapii w procesie usprawniania komunikacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Dorota Magdalena Kulawiec

Hipoterapia to atrakcyjna i coraz bardziej popularna forma usprawniania osób z różnego rodzaju schorzeniami, także z zaburzeniami mowy i jej rozwoju. Dwie odmienne formy rehabilitacji, hipoterapię i logopedię, można połączyć i uzyskać wspaniałe rezultaty w usprawnianiu szeroko rozumianej komunikacji m.in. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej.

Czytaj dalej
Wykorzystanie nowych regulatorów funkcji MFS w pracy logopedy. Część II
Iwona Banasiak , Monika Ośko

Połykanie, oddychanie i artykulacja odbywają się we wspólnej przestrzeni narządu żucia. Zaburzenie jednej z tych czynności generuje zmiany warunków rozwoju dla innych, przebiegających w tym samym miejscu. Poniższy artykuł poświęcony został zagadnieniom wpływu prawidłowego połykania na kształtowanie się zgryzu i wymowy. Zawiera opis terapii dwóch pacjentek ze zgryzem otwartym przednim na tle atypowego połykania i zespołu genetycznego Pitta Hopkinsa.

Czytaj dalej
Metoda wystukiwania sylab
Krzysztof Szamburski

Metoda wystukiwania sylab należy do grupy metod nazywanych „wsparcie gestem”, ponieważ ważną rolę odgrywa w niej właśnie gest. Jednocześnie zalicza się ją do metod określanych jako „spowolniające mowę”, gdyż wymaga zwolnienia tempa mówienia.

Czytaj dalej
E-Mpaj – trening neuromotoryczny w terapii logopedycznej
Zofia Pniewska-Kosiorek

W logopedii polskiej przeważa językoznawcze podejście do diagnozy i terapii mowy. Nie zawsze jest ono wystarczające. Ważne jest, aby zwracać uwagę także na biologiczne uwarunkowanie rozwoju i zaburzeń mowy. Jest nim między innymi niedojrzałość motoryczna, wywodząca się z 1. r.ż. dziecka, która warunkuje dalszy jego rozwój.

Czytaj dalej
Dyspraksja z perspektywy logopedii klinicznej
Ewa Małachowska , Karina Szafrańska

Spotkanie logopedów polskich i czeskich

Konferencja poświęcona dyspraksji u dzieci i osób dorosłych odbyła się z końcem 2015 r. w Karlowych Warach w Czechach. Ze strony gospodarzy wzięli w niej udział wybitni specjaliści oraz przedstawiciele uczelni wyższych kształcących logopedów. W wydarzeniu uczestniczyła także delegacja logopedów polskich.

Czytaj dalej
Diagnoza psychologiczna w logopedii
Alicja Pałac-Nożewska

Logopeda w swojej pracy spotyka się z różnymi przypadkami. Często wymagają one konsultacji psychologicznej. Z uwagi na rosnącą grupę dzieci z zaburzeniami mowy i zachowania logopedzi coraz częściej sięgają po pomoc innych specjalistów, w tym psychologów. Aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty terapeutyczne, konieczna jest współpraca na linii nie tylko logopeda – rodzic, ale również logopeda – psycholog.

Czytaj dalej
Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym
Aleksandra Boroń

Rodzic zgłaszający dziecko do logopedy przedstawia zwykle problem jednoznacznie: „Moje dziecko się jąka!”. Czy jest to jąkanie, określane mianem wczesnodziecięcego, czy też są to niepłynności funkcjonalne? A jeśli to pierwsze, czy wymaga terapii? Odpowiedzi nie są łatwe. Analiza zgromadzonego materiału diagnostycznego umożliwia ich udzielenie oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – dobranie odpowiedniej metody terapeutycznej dla dziecka i jego rodziców. Dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczą bowiem w procesie diagnozy oraz terapii wraz z rodzicami.

Czytaj dalej