Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

23 sierpnia 2018

Zwolnienie z opodatkowania importu próbek przeznaczonych do badań

0 40

Import z Ukrainy na terytorium kraju próbek gleby przeznaczonych do badań podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2018 roku nr 0114-KDIP1-2.4012.350.2018.1.KT

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nadany przez X. Laboratorium wykonuje badania w żywności, w częściach roślin, w wodzie i w glebie. W bieżącym roku laboratorium otwiera filię na Ukrainie w celu pozyskiwania do badań prób zbóż i gleby od ukraińskich dostawców.

W związku z tym Wnioskodawca dokona przywozu z terytorium Ukrainy do laboratorium Spółki w Polsce następujących towarów: chemicznie ustabilizowanych próbek gleby przeznaczonych i gotowych do badań pod kątem zawartości mikro i makroelementów oraz pestycydów, a także prób zbóż (pszenicy, żyta, rzepaku, kukurydzy, soi, pszenżyta, jęczmienia) przeznaczonych do badań jakościowych. Próbki zostaną zapakowane do zbiorczych opakowań, które zostaną umieszczone w szczelnym plastikowym kontenerze, który zostanie zaplombowany i przewieziony do laboratorium w Polsce. Poddane przygotowaniu ustabilizowane chemicznie próbki gleby nie posiadają materialnej wartości i nie są przeznaczone do sprzedaży bądź innego użycia poza badaniem w laboratorium, po którym zostają poddane utylizacji. Po przewiezieniu do laboratorium w Polsce próby zostaną w całości zużyte do badania pod kątem jakości, zawartości mikro- i makroelementów oraz pestycydów. Następnie wraz z odczynnikami użytymi do analizy pozostałości po próbkach zostaną przekazane specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją odpadów chemicznych.Badania nie stanowią promocji handlowej i mają na celu określenie cech jakościowych przedmiotów analiz. Przygotowane do badań próbki nie posiadają wartości handlowej a jedynie wartość merytoryczną uzyskaną z wyników analiz.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla tego importu na podstawie art. 71 ustawy o VAT.

Stanowisko Dyrektora

Jak wskazuje art. 71 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku import towarów przeznaczonych do badań, analiz lub prób mających na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych, przeprowadzanych w celu uzyskania informacji lub w ramach testów o charaktere przemysłowym lub handlowym, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. towary poddawane badaniom, analizom lub próbom zostaną w całości zużyte lub zniszczone w trakcie ich wykonywania;

  2. badania, analizy lub próby nie stanowią promocji handlowej;

  3. ilości towarów ściśle odpowiadają celowi, do którego realizacji są przywożone.

Należy przy tym mieć na uwadze, że zgodnie z art. 81 ustawy, zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Zatem zwolnienie określone przepisem art. 71 ust. 1 ustawy dotyczy importu towarów, które są przeznaczone do badań, prób lub analiz przeprowadzanych w celu uzyskania informacji bądź w ramach testów o charakterze handlowym lub przemysłowym, przy spełnieniu warunków, o których mowa w tej regulacji, oraz z uwzględnieniem art. 81 ustawy.

Jednocześnie planowany przywóz z terytorium Ukrainy do laboratorium w Polsce towarów w postaci próbek gleby i zbóż, przeznaczonych w całości do badań mających na celu określenie ich jakości, w celu uzyskania informacji o charakterze przemysłowym i handlowym, będzie spełniał przesłanki określone w przepisie art. 71 ust. 1 ustawy. Jak wskazano we wniosku, poddawane badaniom towary zostaną w całości zużyte do przeprowadzanych badań, badania te nie stanowią promocji handlowej, zaś ilości przywożonych towarów będą odpowiadać celowi, do którego realizacji są przywożone (ilości te będą wyznaczone przez normy ściśle określające ilość materiału potrzebnego do badań).

Tym samym, import opisanych towarów będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy, przy jednoczesnym uwzględnieniu art. 81 ustawy, bowiem, jak wyżej wskazano, przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku zwolnienia towarów od cła.

Podstawa prawna: art. 71 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem