Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 lipca 2018

Zastosowanie 0% stawki podatku dla dostawy od pośrednika do Kanady

0 41

Dostawa pudełek na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej uprawnia do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, gdyż pudełka są dostarczane do firmy zewnętrznej, która dokonuje ich przetworzenia, a następnie towary te zostają wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w informacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 0112-KDIL1-3.4012.269.2018.1.JN

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jako podatnik VAT-UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się produkcją towarów z papieru, tj. ulotek, plakatów, teczek, pudełek, etykiet oraz naklejek. Znajdujący się w ofercie towar produkowany jest z materiałów posiadanych przez Wnioskodawcę. Część pudełek produkowanych przez Wnioskodawcę sprzedawana jest kontrahentom spoza Unii Europejskiej, tj. z Kanady.

Kanadyjski kontrahent na składanych zamówieniach (które kierowane są do Wnioskodawcy) wskazuje podmiot polski – firmę zewnętrzną do którego mają zostać dostarczone pudełka. Transport pudełek do podmiotu konfekcjonującego odbywa się na koszt zamawiającego. Firma zewnętrza jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Do firmy zewnętrznej dostarczane są pudełka w wersji złożonej, tj. „na płasko”. Po dostarczeniu podmiot konfekcjonujący wypakowuje pudełka z kartonu zbiorczego oraz składa je. Dopiero do złożonych pudełek pakowane są towary (np. herbaty, herbatniki), które finalnie mają trafić do kanadyjskiego kontrahenta.

Wnioskodawca nie figuruje w dokumentach eksportowych jako eksporter. Podmiot konfekcjonujący składa jednak Wnioskodawcy oświadczenie, z którego treści wynika, że dostarczone przez Wnioskodawcę pudełka po zapakowaniu w nie zamówionego przez kontrahenta kanadyjskiego towaru opuszczą terytorium Unii Europejskiej.

Kontrahent kanadyjski dokonuje płatności za towary na rachunek bankowy Wnioskodawcy w okresie do 40 dni od daty wydania towaru. Wnioskodawca posiada dowód zapłaty w postaci wyciągu z rachunku bankowego, że ww. płatność została dokonana w ww. terminie. Data wydania towaru wskazana jest na dokumencie WZ (wydanie na zewnątrz).

Należy wskazać, że z opisu sprawy nie wynika, aby kontrahent spoza terytorium Unii Europejskiej (Kanady) był podatnikiem zarejestrowanym w Polsce. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy pudełek.

Stanowisko Dyrektora

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług– stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej, w przypadku gdy podatnik:

  1. przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru,

  2. posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. 

Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później jednak niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego – art. 83 ust. 12 ustawy. 

Powyższe regulacje wprowadzają obniżoną stawkę podatku dla szczególnej kategorii dostaw towarów, które wprawdzie nie mogą zostać uznane za eksport towarów, lecz ze względu na fakt, że również skutkują wywozem towarów poza terytorium Unii Europejskiej, celowym i zasadnym jest opodatkowanie ich na zasadach podobnych jak eksport.

Przywołane przepisy regulują możliwość stosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów krajowych, dla podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędących podatnikami (zarejestrowanymi) w Polsce, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej.

Jedną z przesłanek zastosowania preferencyjnej stawki 0% jest charakter prac wykonywanych na przekazanych towarach. W świetle powołanego przepisu, czynności te muszą mieścić się w jednej z trzech kategorii – przerobie, uszlachetnianiu lub przetwarzaniu. Pojęcia te nie zostały jednak zdefiniowane w ustawie.

Drugim warunkiem wymaganym do zastosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy, jest posiadanie przez podatnika dowodu, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem oraz że podatnik otrzyma zapłatę nie później jednak niż 40. dnia, liczą od dnia wydania towaru. 

Zaznaczyć należy jednak, że ustawodawca nie wskazał konkretnego rodzaju dowodów (dokumentów), które mają poświadczyć fakt przekazania towarów oraz fakt, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej, której jest członkiem. 

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując dostawy pudełek na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej jest uprawniony do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Powyższe wynika z tego, że pudełka są dostarczane do firmy zewnętrznej, która dokonuje ich przetworzenia, a następnie towary te zostają wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej. Wnioskodawca posiada także dowód zapłaty w postaci wyciągu z rachunku bankowego, że zapłata za dostarczone towary nastąpiła do 40. dni od daty wydania towaru.

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem