Brak wyników

Nabyłem samochód w Norwegii, tam go wykorzystuję do swojej pracy – mam zawarty z firmą kontrakt, który trwa do końca 2018 roku. Po rozwiązaniu kontraktu będę chciał ten samochód przemieścić na terytorium Polski. Samochód nie jest nowy tzn. nie spełnia definicji nowego środka transportu. Czy będę zobowiązany do rozliczenia powyższej transakcji na gruncie VAT?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli Czytelnik zmieni swoje miejsce zamieszkania z Norwegii na terytorium Polski, a przywieziony samochód będzie zwolniony od cła, to czynność ta będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w  części lub w  całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. Ustawodawca w przypadku używania osobistych rzeczy zastosował zwolnienie. I tak zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  1. rzeczy służyły do osobistego użytku tej osobie w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z tym że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego;

  2. rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;

  3. osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania, może to być również okres krótszy niż 12 miesięcy, jednak niż krótszy niż 6 miesięcy, jeżeli osoba ta uprawdopodobni, że nie miała wpływu na skrócenie okresu tego zamieszkania lub uchybienie powyższego terminu nastąpiło nie z jej winy,

  4. rzeczy te przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w  inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o  tym organu celnego.

Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania m.in. do środków transportu, które mają być wykorzystywane i przeznaczone do działalności gospodarczej. Jeżeli zatem Czytelnik spełnia powyższe warunki wówczas samochód będzie zwolniony od cła, zatem import będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy mieć na uwadze, że import tych rzeczy będzie korzystał ze zwolnienia od podatku, jeżeli rzeczy zostaną zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia przeniesienia przez osobę fizyczną miejsca zamieszkania na terytorium kraju. W przypadku sprzedaży lub przeniesienia prawa własności w  inny sposób, wynajmu, użyczenia, wydzierżawienia lub innego odstąpienia rzeczy, dokonanych przed upływem 12 miesięcy rzeczy te są opodatkowane podatkiem według stawek obowiązujących w  dniu tego odstąpienia, z  uwzględnieniem wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

Ewa Kot

Podstawa prawna: art. 47, art. 81 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem