Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Wystawienie duplikatu faktury po zakończeniu działalności gospodarczej

0 42

Czynny podatnik VAT wystawił fakturę sprzedażową po czym zamknął działalność. Firma się odezwała, że nie ma od niego faktury, czy po zamknięciu działalności można wystawić duplikat faktury? Jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Można domagać się wydania duplikatu faktury od kontrahenta, który zlikwidował działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zdarzenia gospodarcze (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu potwierdzającego czynność sprzedaży oraz jego przekazanie nabywcy. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:

1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek podatnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

b)            zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika;

Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, duplikat jest ponownie wystawioną fakturą. Zawiera bowiem dane zawarte w pierwotnym dokumencie, który uległ zniszczeniu albo zaginął. Duplikat ma moc prawną tożsamą z fakturą pierwotną, gdyż identycznie jak faktura pierwotna odzwierciedla to samo zdarzenie gospodarcze i na równi z nią dokumentuje prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Wprawdzie przepisy ustawy o podatku VAT stanowią, że fakturę i fakturę korygującą może wystawić wyłącznie podatnik, to duplikat nie jest dokumentem potwierdzającym dokonanie pewnej czynności, a jedynie odzwierciedleniem danych zawartych w pierwotnej fakturze.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o podatku VAT określają terminy przechowywania dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. Obowiązek  przechowywania faktur trwa aż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Do tego czasu jest możliwa kontrola podatnika przez organ podatkowy nawet po likwidacji działalności gospodarczej.

Ponieważ duplikat faktury nie jest nową fakturą, to nie ma podstaw aby zabronić osobie nieprowadzącej działalności wystawienie takiego dokumentu. Niestety nie ma przepisu regulującego możliwość wystawienia duplikatu faktury już po zakończeniu działalności, jednak, zdaniem Redakcji, podmiot, który wystawił w przeszłości fakturę jako podatnik VAT, powinien wystawić duplikat takiej faktury nawet po zamknięciu firmy aż do czasu upływu okresu obowiązkowego przechowywania faktur. Niestety, może się jednak w praktyce okazać, że będzie to zależało od jego tzw. „dobrej woli”.

 

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7 (19) -  nie dotyczy.

Iwona Kobiałka

Podstawa prawna: art. 106b ust. 1  pkt 1, art.106l, art. 112 i 112a  ustawy o VAT.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem