Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Wniosek o zwrot kwoty na zakup kasy rejestrującej przy usługach transportu drogowego taksówką

0 40

Czy do wniosku o zwrot ulgi za kasę fiskalną muszę załączyć licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką?

Odpowiedź

Nie, wniosek powinien zawierać informację o numerze posiadanej przez Czytelnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

Uzasadnienie

Na podstawie artykułu 111 ust. 5  ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług, otrzymują zwrot ulgi za kasę fiskalną na rachunek bankowy w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika. Z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku, w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących wynika natomiast, iż w takim przypadku zwrot ulgi dokonywany jest  wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą. Do tego wniosku, należy dołączyć:

 

  • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,

  • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

  • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu,

  • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

 

Podsumowując, Czytelnik nie ma obowiązku załączać do wniosku ksero licencji. We wniosku należy podać informację o numerze licencji na wykonywanie usług transportu drogowego taksówką.

Anna KassianPodstawa prawna: art. 111 ust. 1, ust.  5 ustawy o VAT, § 4 rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku, w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem