Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Utrata zwolnienia przy usługach płatnych za pośrednictwem banku a termin zainstalowania kasy

0 38

Od dnia 6 września 2017 roku rozpocząłem działalność trenerską nauki tenisa. Zapłata za zajęcia w całości następowała za pośrednictwem banku i kwota obrotu wyniosła 58.042 zł. Dnia 5 grudnia 2018 roku otrzymałem pierwszą wpłatę gotówkową od prywatnego ucznia w wysokości 800 zł (cały obrót wyniósł w tym roku 190.000 zł). Kasę zainstalowałem 1 marca i przed tym dniem złożyłem oświadczenie o liczbie kas. Czy mogę odliczyć ulgę?

Odpowiedź

Nie, ponieważ kasa rejestrująca została zainstalowana po upływie obowiązującego terminu (w przypadku gdy uzyskano obroty w kwotach wyższych niż limity określone w rozporządzeniu i jednocześnie pochodziły one z wpłat od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych)

 

Uzasadnienie   

Zgodnie z art. 111 ust. 4  ustawy o podatku VAT podatnicy, którzy rozpoczną  ewidencjonowanie  obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (w przypadku podatników zwolnionych z VAT zwrot dokonywany na rachunek podatnika w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku o zwrot.

Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia 27 grudnia 2010r.,  w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących). Zgodnie  z  § 2  ust. 1 pkt 1 i 2 ww.  rozporządzenia, odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 

  • złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia,  o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania oraz

  • rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach.

 

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  16 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust. 2). W pozycji 39 załącznika do rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania szczególne czynności tj. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zgodnie z zapisem §  3  ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16  grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnieni nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r., byli podatnicy, rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W myśl § 5 ust. 2  ww. rozporządzenia w przypadku podatników, korzystających ze zwolnienia o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traciło moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu sprzedaży na rzecz tych osób, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

W 2017r. Czytelnik rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z.

Limitem zobowiązującym do instalacji kasy w 2017r. wyliczonym w proporcji do okresu wykonywania czynności w roku podatkowym była kwota 6.410,96 zł (20.000 zł : 365 dni x 117 dni licząc od 06.09.2017r. tj. od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej). W roku 2017 z działalności w w/w zakresie Czytelnik przekroczył wyliczony limit (osiągnięty obrót to kwota 58.042,00zł), jednak mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 39 załącznika w/w rozporządzenia, ponieważ otrzymywał w całości zapłatę za wykonane usługi za pośrednictwem banku. Ze zwolnienia Czytelnik mógł korzystać, jeżeli prowadził stosowną ewidencję, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

W 2018r. Czytelnik nadal korzystał z w/w zwolnienia do dnia 31.12.2018r.  wynikającego z zapisu § 2 w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20  grudnia 2017r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (obrót w kwocie 190.000,00 zł), jednak 5 grudnia 2018r. Czytelnik otrzymał wpłatę gotówkową od ucznia w wysokości 800 zł.

Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej powstawałby w opisanym przypadku w związku z przekroczeniem obrotu wyliczonego w proporcji w roku 2017 w terminie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przekroczony ww. limit. Jednak w związku z wypełnianiem wskazanych rozporządzeniem warunków umożliwiających korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego Czytelnik mógł nie stosować kasy rejestrującej zarówno w 2017 r. jak i 2018 r. jednak, tylko do dnia wpływu pierwszej wpłaty gotówkowej ze względu na wcześniejsze przekroczenie dopuszczalnych limitów. Zatem już od momentu otrzymania zapłaty gotówką, tj. od 05.12.2018r. powstał obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu uzyskiwanego w gotówce.

Przy ustalaniu momentu powstania obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do wyliczenia obrotu należy wziąć pod uwagę całą kwotę sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, w tym również jako wymienione w załączniku m.in. w poz. 39 do rozporządzenia czynności zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania, czyli w tym przypadku należało również brać pod uwagę obroty wpływające do Czytelnika na jego rachunek bankowy).

Ponieważ fiskalizacji kasy dokonano 1 marca 2019 roku, a pierwsza zapłata gotówką nastąpiła w dniu 5 grudnia 2018r. to kasa rejestrująca nie została zainstalowana w obowiązującym terminie, a skutkiem tego Czytelnik nie może odliczyć kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Anna KassianPodstawa prawna: art. 111 ust. 1 i 1a,  ust. 4 , 5 ustawy o VAT, § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Finansów  z  dnia 27 grudnia 2010r.,  w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, § 2 w powiązaniu z poz. 39 załącznika, § 3 ust. 1 pkt. 2, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 16  grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, § 2 w powiązaniu z poz. 39 załącznika Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  20 grudnia 2017r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem