Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Usługi opieki nad osobami starszymi w Polsce i w Niemczech a kasa fiskalna

0 27

Prowadzę od tego roku jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Swoje usługi świadczę na terenie Polski jak i Niemiec. Siedziba działalności znajduje się na terytorium Polski. Czy muszę mieć kasę fiskalną i czy usługi świadczone na terytorium Niemiec również podlegają takiej ewidencji?

Odpowiedź

Po przekroczeniu limitu obrotów, jeżeli Czytelniczka nie spełnia warunków do zwolnienia przedmiotowego określonego w poz. 37 załącznika do rozporządzenia obowiązek ewidencji obrotu za pomocą kasy powstanie po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostanie przekroczony obrót.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT  podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z cytowanego przepisu wynika generalna zasada określająca, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży/świadczenia usług na rzecz określonych w nim odbiorców - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Artykuł 28c ust. 1 ustawy o VAT określa, iż miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n. Wymienione zastrzeżenia nie mają w tej sytuacji zastosowania, zatem miejscem świadczenia usług wykonywanych przez Czytelniczkę na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami, jest terytorium Polski, tj. miejsce, gdzie znajduje się siedziba działalności gospodarczej. W związku z tym również świadczone usługi na terenie Niemiec podlegają  opodatkowaniu w Polsce.

Zwolnienia z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostały określone w §2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy tego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:

 

  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz w/w osób, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

 

Jest to zwolnienie podmiotowe ze względu na określony rozporządzeniem limit obrotów, z którego podatnik mógłby korzystać w sytuacji braku możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

W pytaniu nie określono, od kiedy Czytelniczka świadczy ww. usługi w związku z tym należy zaznaczyć, iż limit obrotów zobowiązujący do stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20.000,00 zł obowiązuje tylko wtedy, gdy czynności wykonywane są przez cały rok podatkowy (w tym przypadku rozpoczęcie działalności musiałoby nastąpić z dniem 01.01.2019r.), w przeciwnym wypadku kwotę określającą moment rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy należy liczyć w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w roku podatkowym. Kwotę tego limitu wylicza się w następujący sposób:

 

  • limit 20.000,00 zł : 365 dni w roku X liczba dni świadczonych usług w tym roku. Do chwili przekroczenia obrotu wyliczonego w ten sposób Czytelniczka może korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

 

Stosownie natomiast do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, do dnia 31 grudnia 2021 roku – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Zwolnienie tych czynności ma zastosowanie bez względu na wysokość obrotu i bez względu na to, czy podatnik stosuje już kasę do ewidencjonowania innych czynności.

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2021 roku stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust.2 rozporządzenia).

W załączniku do rozporządzenia w części II poz. 37 zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących jest:

 

  • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

 

Jeśli  jednak jest możliwość, iż mogą być spełnione warunki określone w pozycji 37 załącznika do rozporządzenia tj. zapłata za wykonane usługi opieki nad osobami starszymi będzie dokonywana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) i z prowadzonej  ewidencji wraz z dowodami dokumentującymi zapłatę będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła, to mimo przekroczenia obowiązującej kwoty obrotu z tytułu świadczenia wskazanych usług w wysokości 20.000 zł (lub kwoty limitu liczonego w proporcji, jeżeli usługi nie świadczono przez cały rok) – Czytelniczkę nie obejmie obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Podsumowując powyższe, Czytelniczka może korzystać ze zwolnienia podmiotowego do momentu przekroczenia obowiązującego limitu obrotów, ze zwolnienia przedmiotowego bez względu na wysokość obrotów jeśli spełnia w/w warunki  określone w w poz. 37 załącznika do rozporządzenia, w przeciwnym razie powstanie obowiązek stosowania kasy rejestrującej, zgodnie z zapisem § 5 ust. 2 rozporządzenia, tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obowiązujący limit obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostanie przekroczony.

Anna KassianPodstawa prawna: art. 2 pkt 22, art. 28c ust. 1, art. 111 ust. 1, ustawy o VAT, § 2 ust. 1 i 2 w powiązaniu z poz. 37 załącznika, § 3 ust. 1 pkt 2, § 5 ust.  2  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem