Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

30 listopada 2017

Stwierdzenie u nabywcy nadwyżki wyeksportowanego towaru

0 42

W miesiącu październiku został wysłany towar na Ukrainę. Po dostarczeniu towaru do klienta stwierdził on jego nadwyżkę. Faktura eksportowa i odprawa celna została dokonana w październiku. Jak teraz mam udokumentować nadwyżkę w towarze eksportowym abym mogła zastosować stawkę 0%? Teraz musimy wystawić nową fakturę na tę nadwyżkę, ale nie będzie już potwierdzenia wywozu, bo towar już jest na miejscu. Co mamy zrobić?

ODPOWIEDŹ

Dostawca towaru winien wystawić fakturę korygującą ilość towaru, natomiast nabywca wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik dokona dostawy towaru, czyli nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a wywóz poza terytorium Unii Europejskiej będzie potwierdzony przez urząd celny, transakcja ta będzie stanowiła eksport towaru.

Bardzo często podczas zawierania transakcji gospodarczych zdarzają się sytuacje, w których po wystawieniu faktury występują zdarzenia gospodarcze wpływające na treść faktury pierwotnej lub gdy faktura pierwotna zawiera błędy. W takim przypadku przepisy ustawy o podatku VAT wskazują na możliwość jej skorygowania. I tak, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust.1 pkt 4,

  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

W przypadku Czytelnika, po wystawieniu dokumentu potwierdzającego sprzedaż, stwierdzono pomyłkę w ilości towaru wykazanego na fakturze. Obowiązkiem wystawcy faktury jest więc wystawienie faktury korygującej i ewentualnie skorygowanie złożonej deklaracji.

Jeżeli podatnik jest zobowiązany do podwyższenia podatku VAT, korekta deklaracji może nastąpić bez względu na to, czy otrzymamy potwierdzenie odbioru faktury korygującej, czy też nie. Sam moment ujęcia korekty faktury w rozliczeniu podatku VAT jest zależny od przyczyny, która wywołała korektę. Jeżeli korekta dotyczy zdarzeń mających miejsce w chwili wystawienia faktury pierwotnej (jak ma to miejsce w omawianym przypadku), korekta powinna zostać rozliczona w deklaracji za okres, w którym wykazany został podatek z faktury pierwotnej.Ustawodawca określił przypadki, kiedy potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest wymagane. Zgodnie z przepisami ustawy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane m.in. w przypadku eksportu towarów.

Należy pamiętać także o przepisie, że jeżeli w zgłoszeniu celnym została zaniżona ilość towaru, nabywca na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, po przyjęciu zgłoszenia celnego może wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości. I tak w przypadku opisanym przez Czytelnika, właściwy organ powinien wydać decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości na wniosek nabywcy towaru.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(17) eksport towarów należy skorygować w poz. 22 deklaracji gdy podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% (na podstawie dokumentów potwierdzających dokonany wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej) lub gdy podatnik wykazuje sprzedaż jako transakcję krajową: w poz. 15 podstawa opodatkowania i w poz. 16 podatek należny dla dostawy towarów opodatkowanych stawką 5%, w poz. 17 i 18 dla dostawy towarów opodatkowanych stawką 8% lub w poz. 19 i 20 dla dostawy towarów opodatkowanych stawką 23%”– gdy podatnik wykazuje sprzedaż jako transakcję krajową.

Karol Zen

Podstawa prawna: art. 29a ust. 15, art.17 ust.1, art.33 ust.3, art. 106j ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem