Brak wyników

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla kontrahenta spoza UE Kontrahent zagraniczny z Singapuru będzie chciał sprzedawać na terytorium Polski towary (odzież) oraz świadczyć usługi. Kontrahent ten chciałby za pośrednictwem innego podmiotu (na przykład biura rachunkowego) przekazać obowiązki i czynności rozliczeniowe, które będzie prowadziło sprawy w jego imieniu. Jakie obowiązki na nim ciążą i co musi złożyć, aby mógł prowadzić powyższe transakcje?

ODPOWIEDŹ

Kontrahent spoza Unii Europejskiej, który zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub świadczyć usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju. będzie zobowiązany do zarejestrowania się, jako podatnik VAT czynny. Jeżeli podatnik zagraniczny nie posiada na terytorium kraju stałej siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, to musi ustanowić przedstawiciela podatkowego (np. biuro rachunkowe). Przedstawiciel podatkowy w imieniu swojego klienta składa VAT-R w celu zarejestrowania go jako czynnego podatnika VAT. Zgłoszenie rejestracyjne powinno być przekazane do właściwego urzędu skarbowego tj. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatnik, który nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego podlega obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny i ma obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Inaczej jest w sytuacji, gdy podatnik posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, wówczas może ustanowić przedstawiciela podatkowego. Ustawa określa w sposób szczegółowy wymagania dla przedstawiciela podatkowego. Takim podmiotem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli są łącznie spełnione warunki:

  1. posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju;

  2. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a w przypadku, o którym mowa

  3. przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z  wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w  każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w  poszczególnych podatkach; udział zaległości w  kwocie podatku ustala się w  stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

  4. przez ostatnie 24 miesiące osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi - osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym, nie została prawomocnie skazana na podstawie ustawy z  dnia 10 września 1999  r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016  roku poz.  2137, z  późn. zm.) za popełnienie przestępstwa skarbowego;

  5. jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o  doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z  przepisami o  rachunkowości.

Jeżeli podmiot, który ma zaległości w poszczególnych podatkach odpowiednio je ureguluje wraz z odsetkami, to powyższy wymóg zawarty w pkt 3 uważa się również za spełniony.

Warto pamiętać, że umowa dotycząca ustanowienia przedstawiciela podatkowego powinna być zawarta pomiędzy stronami w formie pisemnej. Sporządzając umowę należy w niej uwzględnić następujące elementy:

  1. nazwy stron umowy oraz ich adresy i  dane identyfikacyjne na potrzeby odpowiednio podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o  podobnym charakterze;

  2. adres, pod którym będzie prowadzona i  przechowywana dokumentacja na potrzeby podatku,

  3. oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, o  spełnieniu powyższych warunków,

  4. zakres upoważnienia w przypadku innych niż wymienione w art. 18c ust. 1 pkt 1 czynności wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,

  5. w przypadku, o którym mowa w art. 18d ust. 1 zgodę przedstawiciela podatkowego na wykonywanie obowiązków i czynności podatnika, dla którego został ustanowiony, w imieniu własnym i na rzecz tego podatnika.

Przedstawiciel podatkowy, który działa w imieniu i na rzecz danego podatnika jest zobowiązany m.in. sporządzać deklaracje podatkowe, informacje podsumowujące w transakcjach wewnątrzwspólnotowych jak i krajowych oraz prowadzić i przechowywać dokumentację podatnika, w tym ewidencje, a także wykonywać inne czynności, wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli został do tego upoważniony w umowie.

Zatem w opisanym przypadku kontrahent z Singapuru, który na terytorium kraju nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a który będzie na terytorium kraju dokonywał sprzedaży towarów oraz świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT musi ustanowić przedstawiciela podatkowego, może to być np. biuro rachunkowe jeżeli spełnia w/w kryteria. Biuro działając w imieniu podatnika zagranicznego złoży formularz VAT-R w celu zarejestrowania go jako podatnika VAT czynnego oraz będzie zobowiązane do wypełniania w/w obowiązków za kontrahenta z Singapuru.

Ważne: Ustanowiony przez podatnika przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe, które rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika.

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego określono dla podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej zamknięty katalog usług i dostawy towarów, dla których nie musi on składać zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R). Do powyższego katalogu zaliczają się m.in. usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w  przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w  imporcie towarów, czy dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Ewa Kot

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 18a – 18d, art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.11.2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1624).

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem