Brak wyników

Towar zamówiony z Indii (faktura z maja), zastosowano procedurę celną 4000. Podatnik zapłacił VAT i opłaty za cło i obsługę celną firmie spedycyjnej z Polski w czerwcu. Jak rozliczyć takie nabycie towarów? Czy w deklaracji wykazać jako import towarów czy WNT? Jakie wartości z jakich dokumentów powinnam wpisać w deklarację VAT? Czy wykazuję to w VAT-UE?

ODPOWIEDŹ

Czytelnik dokonał importu towarów z Indii. Powinien zatem zapłacić podatek do organu celnego, a następnie może odliczyć podatek naliczony od tego importu w deklaracji VAT-7. Importu towarów nie wykazuje się w informacji podsumowującej VAT-UE.

UZASADNIENIE

Z importem towarów mamy do czynienia wówczas, gdy następuje przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE (art.2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług), zatem, przywóz towarów z Indii na terytorium Polski spełnia definicję importu towarów.

Zgodnie z art.33 ust. 1 i ust.4 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.

Natomiast z art.33a ust.1 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Zastosowanie uproszczenia ma zastosowanie przy spełnieniu warunków określonych w art. 33a ust. 2 ustawy.

Z pytania nie wynika, że Czytelnik korzystał z procedury uproszczonej, tak więc powinien rozliczyć import towarów na zasadach ogólnych.

Zgodnie z ogólną zasadą, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego (art.19a ust.9 ustawy o VAT), a podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy (art.30b ust.1 ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania, obejmuje także koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu (art.30b ust.4 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego związane jest przede wszystkim z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Kwotę podatku naliczonego w przypadku importu towarów stanowi kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego (art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy). Podatnik może dokonać odliczenia tego podatku nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument celny lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10b pkt 1 i ust. 11 ustawy).

Zatem w przypadku rozliczenia wg procedury ogólnej należy najpierw zapłacić podatek do organu celnego, a następnie dokonać odliczenia podatku naliczonego. Gdy podatnik działa za pośrednictwem agencji celnej należy ustalić kiedy nastąpiło otrzymanie dokumentu celnego w rozumieniu art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy.

Warto podkreślić, że agencja celna może działać jako przedstawiciel bezpośredni, jeśli działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub jako przedstawiciel pośredni, jeśli agencja działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

W przypadku, gdy agencja działa w charakterze przedstawiciela pośredniego, wówczas, zdaniem Redakcji, należy przyjąć, że momentem otrzymania dokumentu celnego, który określa termin dokonania odliczenia podatku naliczonego, jest data przekazania tego dokumentu podatnikowi.

Jeśli jednak agencja celna działa jako przedstawiciel bezpośredni, za datę otrzymania dokumentu celnego należy przyjąć moment otrzymania tego dokumentu przez agencję celną.

Czytelnik powinien więc określić datę otrzymania dokumentu celnego od agencji celnej w zależności od tego czy działa ona jako jego przedstawiciel bezpośredni czy pośredni.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(18) nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” w poz. 43 wartość netto, w poz. 44 podatek naliczony lub „nabycie towarów i usług pozostałych” w poz. 45 wartość netto, w poz. 46 podatek naliczony

Halina Lisowska

Podstawa prawna: art.2 pkt 7, art.19a ust.9, art.30b ust.1 i ust. 4, art.33 ust. 1 i ust.4 , art.33a ust.1 i ust.2, art.86 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 10b pkt 1 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem