Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Rozliczenie faktury korygującej w imporcie towarów

0 43

Firma zaimportowała towary z Wietnamu na zasadach DDP, zapłaciła VAT od dokumentów SAD. Część tych towarów zostanie zwrócona i firma otrzyma korektę od sprzedawcy na towar. Urząd  odmawia skorygowania odprawy celnej. Jak należy to przeprowadzić aby skorygować VAT?

Odpowiedź

W związku ze zwrotem części zaimportowanego towaru podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

 

Uzasadnienie

Z importem towarów mamy do czynienia wówczas, gdy następuje przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE (art.2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług). W myśl art. 33 ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.

Może się zdarzyć, że importer dokona zwrotu części zakupionego i oclonego towaru, a kontrahent wystawi fakturę korygującą na potwierdzenie tego zdarzenia. Wystawienie faktury korygującej przez kontrahenta z kraju trzeciego, która spowoduje zmianę wysokości pobranego podatku przez urząd właściwy dla cła, wynikającego ze zgłoszenia, nie będzie podstawą do dokonania korekty VAT naliczonego. Niestety  taka faktura korygująca w imporcie towarów, nie daje podatnikowi prawa do skorygowania podatku VAT zapłaconego od danej transakcji.

 Podstawą odliczenia podatku naliczonego jest, co do zasady, dokument celny, a nie faktura / faktura korygująca wystawiona przez kontrahenta. Organ celny natomiast nie ma obowiązku weryfikować zgłoszenia celnego, natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej wartości wyda decyzję określającą prawidłową wartość podatku.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości. Oznacza to, że podatnik ma prawo zwrócić się z wnioskiem w sprawie określenia poprawnej wartości podatku naliczonego wynikającego np. z faktury korygującej, urząd określi wówczas w drodze decyzji nową wartość podatku naliczonego. Warto natomiast zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.

 

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) po stronie podatku naliczonego „Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” w poz. 43 wartość netto, w poz. 44 podatek naliczony, lub „Nabycie towarów i usług pozostałych” w poz. 45 wartość netto i w poz. 46 podatek naliczony.

Stanisława Kossobudzka    

Podstawa prawna: art.2 pkt 7, art. 33 ust. 1, 3, 4, art. 40 ustawy o VAT.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem