Brak wyników

Ja i moja żona prowadzimy działalność gospodarczą (ale każdy oddzielnie). Zajmujemy się sprzedażą artykułów kosmetycznych. Zdarzają się przypadki gdy żona przyjmując zamówienie od klienta nie ma zamówionego towaru u siebie na stanie. Wówczas składa u mnie zamówienie wskazując w nim, aby zamówiony towar przesyłać bezpośrednio na adres jej klienta. Za zamówiony towar wystawiam żonie fakturę. Natomiast koszty przesyłki są przeze mnie refakturowane, tzn. obciążam żonę kosztami przesyłki jakie sam poniosłem, bez dodatkowej marży. Czy w przypadku refakturowania kosztów przesyłki pocztowej (albo kosztów kuriera) mogę zastosować stawki podatku VAT z faktury pierwotnej. W tym przypadku stawki zwolnienia z podatku (dotyczy porady z punktu 1)?

Odpowiedź
Podmiot refakturujący koszty wykonanej usługi traktowany jest jak podmiot świadczący usługę, pomimo że faktycznie jej nie wykonuje. Usługa wymieniona na fakturze jest zatem czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Podmiot dokonujący refaktury kosztów danej usługi może zazwyczaj zastosować stawkę podatku VAT z faktury pierwotnej. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.

Uzasadnienie
Z refakturą mamy do czynienia w przypadku gdy spełnione zostały poniższe przesłanki:
- jej przedmiotem są usługi,
- usługa nie jest wykonywana na rzecz podmiotu, na którego wystawiona jest pierwotna faktura,
- możliwość refakturowania wynika z zawartej między stronami umowy lub innych uzgodnień dotyczących np. wzajemnej współpracy handlowej lub gospodarczej,
- refakturowanie dokonywane jest bez naliczenia marży ani żadnego podobnego wynagrodzenia przez podmiotu refakturujący,
- faktura (refaktura) wystawiana jest z zastosowaniem takiej samej stawki podatku VAT, jaka została zastosowana na fakturze „pierwotnej” wystawionej przez wykonawcę usługi.

W opracowaniach z zakresu podatku od towarów i usług wskazuje się, iż powyższe zasady zostały wypracowane na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie instytucja refakturowania nie jest uregulowana w polskich przepisach podatkowych.

Zgodnie z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
Natomiast w myśl art. 8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Z powyższych uregulowań wynika, iż podmiot refakturujący koszty wykonanej usługi traktowany jest jak podmiot świadczący usługę, pomimo że faktycznie jej nie wykonał. Usługa wymieniona na fakturze jest zatem czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Podmiot dokonujący refaktury kosztów danej usługi może zazwyczaj zastosować stawkę podatku VAT z faktury pierwotnej. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.

Przypadki zwolnienia przedmiotowego z podatku, często łączą się z konkretnymi podmiotami, których dotyczą. Przykładem takiego zwolnienia jest m.in. usługa pocztowa. Może ona podlegać zwolnieniu, ale wyłącznie w przypadku, gdy świadczona jest przez określoną grupę podmiotów. zgodnie bowiem z art. 43 pkt 17 ustawy o VAT powszechne usługi pocztowe są zwolnione z podatku VAT, tylko gdy są świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, czyli operatora pocztowego. Oznacza to, że w opisanym przypadku refakturowanie usług pocztowych powinno odbywać się wg ogólnych zasad, pomimo że faktura pierwotna jest ze stawką „VAT ZW”. W związku z tym podczas refakturowania tego typu usług odsprzedający nie może zastosować tej samej zwolnionej stawki VAT. Przy sprzedaży takich usług powinien zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla danego charakteru usługi (bez wykorzystania zwolnienia z opodatkowania przysługującego szczególnym podmiotom).

Należy również podkreślić, że refakturowana usługa nie może mieć charakteru pomocniczego w stosunku do usługi zasadniczej. Oznacza to, że poniesione wydatki towarzyszące wykonywaniu czynności głównej nie mogą być refakturowane, ponieważ stanowią nieodłączny element tego świadczenia, gdyż są one ściśle 
z nim związane, co oznacza, iż należy je wliczyć do podstawy opodatkowania (zob. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2010 roku, sygn. ILPP2/443-588/10-2/MN).

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) odsprzedaż usług pocztowych opodatkowaną stawką VAT 23% należy wykazać w poz.19 podstawę opodatkowania i w poz.20 podatek należny.Podstawa prawna: art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, art. 8 ust. 2a, art. 43 pkt17 ustawy o VAT.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem