Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu usług ciągłych

0 43

Mam problem z fakturą za usługi ciągłe. Czy jest inaczej niż za prąd w przypadku FV za roczny abonament za program księgowy: data wystawienia  styczeń 2019, data sprzedaży  styczeń 2020. VAT odliczam w dacie otrzymania FV, czy terminu zakończenia usługi? A może jeszcze inaczej?

ODPOWIEDŹ

Czytelnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, pod warunkiem, że po stronie sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy.

 

UZASADNIENIE

Co do zasady, prawo do obniżenia podatku należnego o  podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w stosunku do towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Należy przy tym pamiętać, że odliczeń nie można dokonać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Nabywca ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w okresie, w którym przy zakupie towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo posługiwania się terminem usług ciągłych nie definiują tych czynności. Na podstawie licznych interpretacji i orzeczeń można uznać, iż sprzedaż o charakterze ciągłym to taka, która odbywa się bezustannie, stale, bez przerwy.

Generalną zasadą wynikającą z ustawy o podatku VAT jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Jednocześnie ustawodawca wskazał, iż usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W przypadku otrzymania zaliczki czy przedpłaty w podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje co do zasady w dacie ich otrzymania. Zasada ta ma zastosowanie także przy usługach ciągłych.

Faktura dokumentująca zakup została wystawiona w styczniu 2019, data sprzedaży to styczeń 2020. Czytelnik nie podał czy w zawartej umowie zostały wskazane terminy płatności.

Zdaniem Redakcji data styczeń 2020 rok to data zakończenia usługi. Najprawdopodobniej Czytelnik zapłacił z „góry” tj. w styczniu 2019 r., gdyż jest to najczęściej stosowana metoda przy zakupie programu księgowego. Wskazuje na to także fakt wystawienia faktury przez sprzedawcę. Jeśli zapłata następuje przed końcem okresu rozliczeniowego, to jest traktowana jak zaliczka i obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej otrzymania przez sprzedawcę.

Reasumując, Czytelnik może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (czyli w którym wystawiono fakturę, zakładam, że z uwagi na dokonaną przez Czytelnika zapłatę), ale nie wcześniej niż otrzyma tę fakturę. Zatem jeżeli Czytelnik otrzymał fakturę może dokonać odliczenia podatku w rozliczeniu za styczeń 2019 r. / lub kolejne 2 miesiące/.

 EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) w poz. 45 i 46 (kwota zakupu netto i podatek naliczony).

Iwona KobiałkaPodstawa prawna:  art.19a ust.3, art.19a ust.8, art.86 ust.1, ust. 10, ust. 10b pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem