Brak wyników

Mam klienta z Rosji, który pyta o usługę druku 3d, następnie trzeba mu wysłać te elementy w paczce. Na paczce muszę zadeklarować wartość, żeby oddali równowartość w razie zniszczenia/zaginięcia. Jak w takiej sytuacji mam rozliczyć VAT? To musi wówczas przez agencję celną wychodzić?

ODPOWIEDŹ

W przypadku dostawy towaru do kraju spoza terytorium Unii Europejskiej, mamy do czynienia z eksportem towaru. Czytelnik nie ma obowiązku, ale może wybrać Agencję Celną w celu pomocy i reprezentowania go przed organem celnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, natomiast przez ich dostawę, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W opisanej sytuacji należy przede wszystkim ustalić, jaki rodzaj czynności będzie wykonywany. Należy pamiętać, że o kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów, bądź świadczenia usług, rozstrzyga każdorazowo zindywidualizowany stan sprawy. O przedmiocie świadczenia przesądza zakres oraz specyfika wykonywanych czynności, użytych materiałów, obowiązujące klasyfikacje statystyczne oraz treść umów zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta.

Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94 Faaborg – Gelting Linien, wynika, że wytworzenie towaru z materiału własnego zleceniobiorcy i przekazanie zleceniodawcy należy traktować jako dostawę towarów. Nie mają przy tym znaczenia okoliczności, czy podatnik efekt swoich czynności osiągnął w wyniku realizacji własnej woli, czy też działał on na zlecenie zleceniodawcy. Definicje zawarte w ustawie o VAT należy, zdaniem Trybunału, interpretować autonomicznie i nie należy dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT utożsamiać z cywilnoprawną umową dostawy. Zatem, w celu uznania czy w opisanej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy ustalić czy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, tj. czy w wyniku opisanej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą. Zdaniem Redakcji, w opisanym przypadku, w wyniku wykonanych czynności przez Czytelnika zostaje wytworzony nowy produkt z własnego materiału – a wydrukowane elementy są wysyłane do klienta, zatem przeniesione zostaje prawo do rozporządzania tym produktem na zleceniodawcę, a w związku z tym taką czynność należy uznać za dostawę towarów.

W przypadku dostawy towaru na rzecz kontrahenta z Rosji mamy do czynienia z eksportem towarów. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • a) dostawcę lub na jego rzecz (i jest to tzw. eksport bezpośredni), lub

  • b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych (jest to tzw. eksport pośredni) - jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Jeżeli zatem wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej będzie potwierdzony przez organ celny, transakcja ta będzie eksportem towaru.

W eksporcie bezpośrednim zastosowanie ma stawka VAT 0%, pod warunkiem, że przed terminem do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej podatnik nie posiada dokumentu potwierdzającego wywóz towaru za granicę, wówczas nie wykazuje tej dostawy w ewidencji oraz w deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w tym terminie mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Dokumentami, które Czytelnik winien posiadać aby zastosować stawkę 0% jest dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych IE-599 lub zgłoszenie wywozowe w formie papierowej (oryginał karty 3 dokumentu SAD).

Każdy towar, który wywożony jest poza granice Unii Europejskiej, musi zostać zgłoszony do Urzędu Celno-Skarbowego. Odprawa eksportowa towaru następuje w formie pisemnej lub z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych.

Urząd Celno-Skarbowy jest placówką, w której można dokonać odprawy celnej, natomiast Agencja Celna służy do ewentualnej pomocy związanej z formalnościami celnymi. Tak więc Czytelnik może skorzystać z usług Agencji Celnej w celu pomocy i reprezentowania go przed organem celnym.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(18) Eksport towaru należy wykazać w poz. 22 deklaracji - gdy podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0%.

Karol Zen

Podstawa prawna: art. 2 pkt 5 i 8, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 5a, art. 7, art. 8, art. 29a ust. 1, art. 41 ust. 4, 6, 6a i 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem