Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Opodatkowanie VAT wycofania warsztatu z działalności

0 19

Podatnik VAT w grudniu 2018 roku, chce wycofać z działalności gospodarczej budynek warsztatu (środek trwały firmy, nie wykorzystuje już, wybudował nowy w innym miejscu, wykorzystywał je tylko dla własnej działalności, nigdy nie był oddany w najem innym osobom). Budynek warsztatu znajduje się w ewidencji środków trwałych. Budynek warsztatu przyjęto w grudniu 2007 roku na stan ewidencji, ostatnie nakłady były w kwietniu 2008 roku (powyżej 30% wartości). Wartość budynku warsztatu wynosi 30.000 zł. Podatek VAT od zakupu i modernizacji został odliczony. Czy transakcja wycofania podlega opodatkowaniu VAT i jeżeli tak, to jaka wartość będzie podstawą opodatkowania? Czy zachodzi tutaj obowiązek korygowania odliczonego VAT?

ODPOWIEDŹ

 

  1. Wycofanie z działalności gospodarczej warsztatu podlega VAT, jednak korzysta ze zwolnienia od podatku.

  2. Czytelnik nie musi korygować odliczonego VAT.

 

UZASADNIENIE

1. Kwestia przekazania towarów na cele osobiste uregulowana została w art.7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, opodatkowaniu VAT podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  • wszelkie inne darowizny.

 

Warunkiem opodatkowania jest jednak przysługujące podatnikowi, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, wycofanie warsztatu z działalności gospodarczej podlega VAT, bowiem Czytelnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu i modernizacji warsztatu.

W omawianej sytuacji należy pamiętać o możliwości skorzystania ze zwolnienia, które przewiduje ustawa o VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych. Podstawowe zwolnienie znajduje się w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwalnia się od tego podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, jeżeli ma ona miejsce po upływie dwóch lat licząc od pierwszego zasiedlenia.

Pierwszym zasiedleniem jest natomiast oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej (art.2 pkt 14 utawy o VAT).

Obecnie organy podatkowe pozwalają na szersze interpretowanie pierwszego zasiedlenia, którym jest także przekazanie budynku czy budowli do użytkowania po ich wybudowaniu także na własne potrzeby przedsiębiorcy (co oznacza, że nie musi takiemu przekazaniu towarzyszyć czynność opodatkowana jak np. sprzedaż, najem, dzierżawa). Zmiana ta wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie Kozuba Premium Selection, dotyczącym pierwszego zasiedlenia (wyrok z 16 listopada 2017 r., sygn. C- 308/16). TSUE stwierdził, że polski przepis uniemożliwiający zastosowanie zwolnienia z VAT do sprzedaży nieruchomości, które były wcześniej wykorzystywane przez podatnika jedynie dla potrzeb własnej działalności, jest niezgodny z unijną dyrektywą VAT. TSUE uznał, że wystarczy, aby pierwszy właściciel sam używał nieruchomość na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata. W konsekwencji, po upływie tego terminu sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia od VAT.

W omawianym przypadku Czytelnik ostatnie nakłady poniósł w kwietniu 2008r. Zatem czynność wycofania warsztatu z działalności może korzystać ze zwolnienia od VAT, bowiem ma miejsce po upływie dwóch lat licząc od pierwszego zasiedlenia po dokoniu modernizacji.

2. W omawianej sytuacji nastąpi zmiana przeznaczenia nieruchomości ze związanej ze sprzedażą opodatkowaną na związaną z czynnościami zwolnionymi. Tym samym należy wziąć pod uwagę zapis art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT. Przepisy te stanowią, że art.91 ust.1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3 (w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania, co roku po jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu). Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Powyższe oznacza, że wycofanie nieruchomości w stosunku do której podatnik poniósł nakłady na ulepszenie o wartości przekraczającej 15.000 zł, i przy ich nabyciu dokonał odliczenia VAT spowoduje obowiązek dokonania korekty VAT odliczonego w związku z poniesieniem tych nakładów w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym ulepszenia te zostały oddane do użytkowania.

Czytelnik nie podał wartości nakładów poniesionych na modernizację. Zakładając jednak, że były one wyższe niż 15.000 zł – okres korekty upłynął w 2017 roku (2008-2017). W przypadku, gdy nakłady na modernizację były niższe niż 15.000 zł, to okres korekty liczony od momentu przyjęcia warsztatu czyli od 2007r. upłynął w 2016 roku. Zatem, Czytelnik nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia budynku warsztatu.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(18) sprzedaż i świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku należy wykazać w pozycji 10.

 Jan Falkowski

Podstawa prawna: art.7 ust.2, art. 2 pkt 14, art. 43 ust. 1 pkt 10, art.91 ust.7 i 7a ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem