Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

1 maja 2018

Opodatkowanie VAT sprzedaży kosmetyków do USA przez serwis eBay oraz opłaty pobieranej przez serwis

0 42

Spółka wystawia na aukcji eBay kosmetyki. Część tych kosmetyków została sprzedana dla dwóch kontrahentów z USA. Jednym z nich jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej a drugim jest firma. Kontrahenci za towar zapłacili w „systemie PayPal” o czym poinformowała nas firma eBay. Spółka zapakowała zakupione towary w 2 paczki; jedna o wartości 78 USD a druga o wartości 39 USD i wysłała za pośrednictwem urzędu pocztowego Spółka dysponuje kopią dokumentu, który został wystawiony w dniu wysyłki paczek. Paczki zostały wysłane w dniu 5 kwietnia br. Powstaje pytanie czy spółka spełniła warunek przepisu art. 41 ust. 6 ustawy o VAT, czyli posiada dokument wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej? Moim zdaniem tak, ale nie jestem tego zupełnie pewny. EBay potrącając tzw „opłatę w systemie” w USD przelała pozostałą wartość środków na konto spółki najpierw przeliczając je pod odpowiednim kursie na PLN. Środki wpłynęły na konto spółki w dniu 6 kwietnia 2018 roku. Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT odnośnie sprzedaży do USA kosmetyków? Powstaje kolejne pytanie jak traktować tą „opłatę w systemie”? Ta opłata wynika z rozliczenia płatności każdego z kontrahentów. Czy to jest import usług? Nie wiem czy będzie ta opłata ujęta w fakturze, którą eBay wystawia na koniec miesiąca czy w jakimś innym dokumencie?

ODPOWIEDŹ

Tylko pod warunkiem, że Spółka posiada dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE może zastosować stawkę VAT 0%. Dokument potwierdzający nadanie paczki na poczcie nie jest podstawą do zastosowania stawki „0”. W takim przypadku transakcje należy potraktować jako sprzedaż krajową. Moment powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie towarów wiąże się ściśle z posiadaniem przez Spółkę dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza UE.

Opłaty pobierane przez Ebay stanowią import usług i powinny być udokumentowane przez serwis fakturą. Za moment wykonania usługi przez serwis należy uznać moment, w którym serwis przelewa należność na Państwa konto pomniejszone o wartość usługi.

UZASADNIENIE

Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 • a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

 • b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

W eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Dokumentem tym jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej (komunikat IE-599) otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu,

 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,

 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej (dokument celny SAD) złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Jeżeli powyższy warunek nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania ww. dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Należy zauważyć, że każdy towar, który wywożony jest poza granice Unii Europejskiej, musi zostać zgłoszony do Organu Celnego. Odprawa eksportowa towaru następuje w formie pisemnej lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych. Efektem odprawy celnej jest urzędowe potwierdzenie wywozu towaru. Dokument ten niezbędny jest do zastosowania stawki 0% VAT. Dokument odprawy celnej naklejany jest na paczkę i wówczas można wysłać przesyłkę za pośrednictwem poczty. Należy dodać, że w eksporcie towarów poza kraje UE nie występują opłaty celne ani inne należności podatkowe.

Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust 1 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług tj. z chwilą dokonania dostawy towarów bądź otrzymania całości lub części zapłaty. Zatem dokument potwierdzający nadanie paczki na poczcie nie jest podstawą do zastosowania stawki 0%. Jeżeli Czytelnik na potwierdzenie wysłania towarów do kontrahentów w USA posiada wyłącznie ten dokument to transakcje te należy potraktować jako sprzedaż krajową i opodatkować stawką VAT 23%.

Z kolei import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, nabywający usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

 • b) usługobiorcą jest:

  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Serwis eBay ma siedzibę w UE tj. w Luksemburgu. Zatem opłaty pobierane przez Ebay stanowią import usług. Faktura z „opłatami za sprzedaż” nie powinna zawierać stawki i podatku od wartości dodanej. Obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje na zasadach ogólnych, tj. co do zasady z chwilą wykonania usługi. Za moment wykonania usługi można zatem uznać moment, w którym serwis przelewa należność na Państwa konto pomniejszone o wartość usługi. To wtedy eBay zrealizuje wszystkie czynności wchodzące w zakres świadczonej usługi.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(17) eksport towarów należy wykazać w poz. 22 podstawę opodatkowania, dostawę towarów na terytorium kraju opodatkowaną stawką 23% w poz. 19 podstawę opodatkowania i w poz. 20 podatek należny. Natomiast import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy po stronie podatku należnego w poz. 29 podstawę opodatkowania i w poz. 30 podatek należny, natomiast po stronie podatku naliczonego w poz. 45 wartość netto i w poz.46 podatek naliczony

Paulina Pawluk

Podstawa prawna: art. 2 pkt 8, art. 17 ust 1 pkt 1 i pkt 4, art. 19a ust. 1, art. 41 ust. 4 i ust. 6, ust. 6a, ust. 7-9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1221 z późn. zm.).

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem