Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Opodatkowanie VAT dostawy konstrukcji stalowych

0 46

Mamy do sprzedania używane konstrukcje stalowe, które są w Spółce od tak dawna, że nikt nie pamięta, jakie było ich pochodzenie ani czy przy zakupie odliczany był VAT. Firma, która zamierza je nabyć, kupuje je na potrzeby dalszego użytkowania - nie jako złom. Nie ma uprawnień do obrotu złomem, więc opodatkowanie sprzedaży jako takiej nie wchodzi w grę. Nie jest wykluczone, że konstrukcje będące przedmiotem dostawy mogły być złożone z elementów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT. Spółka stoi na stanowisku, że sprzedaż powinna być objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, gdyż „handlujący na rynku tego rodzaju towarem taki mechanizm stosują”. Ja zaś dotarłam do interpretacji, gdzie nowo wyprodukowane konstrukcje powinny być opodatkowane stawką 23%.

Odpowiedź

Zdaniem Redakcji dostawa konstrukcji stalowych mieści się w grupowaniu PKWiU nr 25.11.23.0 „Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium” i nie jest objęta tzw. odwrotnym obciążeniem. Wyroby te nie zostały wymienione w załączniku nr 11 i nr 14 do ustawy. Oznacza to, że dostawę konstrukcji spółka winna rozliczać na zasadach ogólnych, tj. poprzez opodatkowanie sprzedaży stawką VAT 23%.

 

Uzasadnienie

Przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności dostawy towarów lub świadczonych usług wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,  podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 

  1. dokonującym ich dostawy jest podatnik u którego sprzedaż / dostawa nie jest zwolniona od podatku,

  2. nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

 

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku gdy zarówno dostawcą jak i nabywcą towaru jest czynny podatnik podatku VAT, a przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku nr 11 lub usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy i czynności te nie są objęte zwolnieniem, transakcję opodatkowuje nabywca towaru lub usługi.

Załącznik nr 14 do ustawy zawiera zamkniętą listę usług budowlanych identyfikowanych przy pomocy PKWiU, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców. W omawianej sprawie mamy do czynienia z dostawą konstrukcji stalowych, a nie ze świadczeniem usług budowlanych zatem przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy nie będzie miał zastosowania.

Dostawa konstrukcji stalowych nie została również wymieniona w załączniku nr 11 do ustawy, w którym z kolei wymienione są poszczególne wyroby. Zatem do opodatkowania dostawy konstrukcji stalowych nie znajdzie zastosowania ani przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ani pkt 8 ustawy o VAT.

Tym samym dostawa konstrukcji stalowych, będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu tej sprzedaży opodatkowanej stawką VAT 23% będzie Czytelnik.

Ewidencja w deklaracjACH: VAT-7(19) dostawę towarów opodatkowanych stawką VAT 23% należy wykazać w poz. 19 podstawę opodatkowania i w poz. 20 podatek należny.

Paulina MatuszewskaPodstawa prawna: art. 5, art. 7, art. 8, art. 17 ust .1 pkt 7 i pkt 8, art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem