Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

26 listopada 2018

Opodatkowanie stawką 0% zaliczki na eksport towarów

0 40

Otrzymanie zaliczki na poczet eksportu towarów, których wywóz nastąpi w terminie późniejszym niż 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw można opodatkować stawką 0%.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2018 roku nr 0114-KDIP1-2.4012.557.2018.1.RM

Sytuacja Podatnika

W dniu 9 kwietnia 2018 r. wpłynęła na konto bankowe Spółki zaliczka od firmy z Norwegii na poczet wykonania i dostarczenia kotłowni kontenerowej. W tym samym dniu została wystawiona faktura zaliczkowa na wartość zaliczki i wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2018 r. w pozycji nr 22 - export towarów ze stawką 0% VAT.

Proces produkcji nie został jeszcze zakończony, data wysyłki towaru do kontrahenta na podstawie umowy to 22 sierpnia 2018 r., natomiast zakończenie procesu produkcji nastąpi po uruchomieniu urządzenia i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż 30 dni od daty wysyłki.

Transakcja winna być zatem zakończona w dniu 21 września 2018 r., wystawieniem faktury końcowej w wysokości 5% wartości kontraktu. Całkowity czas realizacji kontraktu wyniósł ponad pięć miesięcy.

  • Czy Spółka mogła zastosować stawkę podatku VAT 0% na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT do zaliczek otrzymanych tytułem dostaw eksportowych, gdy wywóz towarów nastąpił po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymała zaliczkę na dostawę?

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Jednocześnie na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przy czym przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy).

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii uznać należy, że w analizowanym przypadku, w odniesieniu do otrzymanej płatności (zaliczki) znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na podstawie art. 41 ust. 9a w zw. z art. 41 ust. 9b ustawy, bowiem jak wskazał Wnioskodawca - wywóz kotłowni kontenerowej w technologii X, w terminie późniejszym niż dwa miesiące od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzymał część płatności, uzasadniony jest specyfiką realizacji tej dostawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy uznać, że skoro wywóz kotłowni kontenerowej wykonanej w technologii X, na poczet którego Wnioskodawca otrzymał zaliczkę, nastąpił w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a, ale uzasadnione to jest specyfiką realizacji tego typu dostawy, potwierdzoną warunkami dostawy wynikającymi z umowy łączącej Strony, w której określono termin wywozu towarów, to w opisanym przypadku znajduje zastosowanie norma zawarta w art. 41 ust. 9b ustawy.

W konsekwencji, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki dotyczącej eksportu towarów, pomimo że wywóz towaru nastąpił w terminie późniejszym niż 2 miesiące od końca miesiąca otrzymania tej części płatności, na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 9a i 9b ustawy.

Podstawa prawna: art. 41 ust. 9a i 9b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem