Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Odliczenie VAT od zakupu miejsca garażowego

0 44

Podatnik kupuje mieszkanie nowe w stanie  deweloperskim. Zamierza 40% powierzchni lokalu przeznaczyć na działalność gospodarczą. W związku z tym od faktur zaliczkowych zamierza w przyjętej proporcji 40% odliczać  podatek VAT. Na fakturach zaliczkowych wyszczególnione są pozycje: 1. lokal mieszkalny, 2. taras 3. komórka lokatorska 4. miejsce garażowe. Wszystkie pozycję są ze stawką 8%. Pytanie: w jaki sposób podatnik może odliczyć VAT od pozycji 4. - miejsce garażowe? Czy należy zastosować przyjętą proporcję 40% a następnie odliczyć z tego tylko 50% (posiada samochód osobowy)?

Odpowiedź

Czytelnikowi przysługuje prawo do odliczenia 40% kwoty podatku naliczonego z faktur zaliczkowych dokumentujących nabycie nieruchomości wraz z jej częściami składowymi (w tym miejscem garażowym).

 

Uzasadnienie

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. W myśl powyższej regulacji przedsiębiorca prowadzący działalność we własnym domu ma prawo do odliczenia VAT. Przy czym nie będzie to pełna kwota wynikająca z faktury.

Przepis art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, stanowi, iż, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których mowa w art. 8 ust.2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. Powyższy przepis nakłada zatem na podatnika obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 Czytelnikowi przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadzie określonej w przywołanym przepisie art. 86 ust. 7b ustawy tj. w takim zakresie, w jakim poniesiony wydatek będzie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czytelnik ma więc prawo do odliczenia 40% kwoty podatku naliczonego od faktur zaliczkowych dokumentujących zarówno zakup miejsca garażowego jak i pozostałych części składowych nieruchomości.

 

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” należy wykazać w poz. 43 wartość netto, w poz. 44 podatek naliczony.

Stanisława KossobudzkaPodstawa prawna: art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b,  art. 86 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem