Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Odliczenie VAT od wydatków związanych z quadem nabytym do celów prowadzonej działalności

0 110

Mąż prowadzi firmę budowlaną i często prace wykonywane są w terenach górzystych gdzie jest problem z dojazdem większym samochodem. Zakupiliśmy zatem quada i będziemy nim na przyczepce wozić narzędzia, sprzęty itp. W dowodzie rejestracyjnym quad ma wpis „ciągnik rolniczy”. Na infolinii podatkowej dostałam informację, ze jeżeli jest ciągnik rolniczy to zastosowanie mają przepisy o ruchu drogowym i nie odliczę w ogóle VAT-u. Podczas drugiej rozmowy z inną konsultantką dowiedziałam się, że mam złożyć VAT-26, prowadzić ewidencję przebiegu oraz napisać regulamin korzystania i wówczas odliczę 100% VAT. Jak jest faktycznie?

ODPOWIEDŹ

Quad spełnia definicję pojazdu samochodowego, tak więc jego użytkowanie w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług uprawnia Czytelnika do odliczenia podatku VAT.

 

UZASADNIENIE

Generalnie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Quad to pojazd wykorzystywany przez wielu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności. Jest on szczególnie przydatny np. przy prowadzeniu prac w trudnych warunkach terenowych.

Czytelnik wskazuje, że zakupiony quad w dowodzie rejestracyjnym ma wpis „ciągnik rolniczy”. Według przepisów prawa o ruchu drogowym ciągnik rolniczy to pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych.

Natomiast quad spełnia definicję pojazdu samochodowego. W ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca wskazał, że przez pojazdy samochodowe należy rozumieć pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Z kolei według przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd samochodowy oznacza pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy. Zaś za pojazd silnikowy należy uznać taki, który jest wyposażony w silnik - z wyjątkiem motoroweru oraz pojazdu szynowego. Tak więc, jeżeli pojazd będzie służył czynnościom opodatkowanym, Czytelnik będzie mógł odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących np. zakup quada, paliwa, napraw pojazdu czy zakupu części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych.

Co do zasady, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w wysokości 50% od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do tzw. użytku mieszanego, tj. do prowadzonej działalności gospodarczej, jak również do celów prywatnych.

Podatnik ma jednak prawo odliczenia podatku naliczonego w 100% od wydatków związanych z pojazdem (np. z tytułu nabycia pojazdu, zakupu paliwa, napraw), jeśli będzie wykorzystywał go wyłącznie do celów działalności gospodarczej lub będzie to samochód konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą i z dokumentów wydanych na podstawie przepisów drogowych będzie wynikać takie właśnie przeznaczenie pojazdu.

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej są obowiązani spełnić pewne warunki określone w ustawie o VAT. Tak więc, jeżeli Czytelnik będzie:

 

  • prowadził ewidencję przebiegu pojazdu do celów VAT,

  • quad zostanie zgłoszony za pomocą formularza VAT-26 w urzędzie skarbowym jako wykorzystywany wyłącznie do celów działalności,

  • Czytelnik ustanowi regulamin korzystania z quada w sposób wykluczający możliwość użycia go w celach innych niż działalność gospodarcza

 

- może odliczać 100% podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem zakupionego quada w działalności gospodarczej.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) nabycie środków trwałych należy wykazać: w pozycji 43 wartość netto i w pozycji 44 podatek naliczony, a pozostałe nabycia odpowiednio w pozycjach 45 i 46.

Iwona KobiałkaPodstawa prawna: art.2 ust.34, art.86 ust.1, art.86a ustawy  o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem