Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Odliczanie VAT z faktur kosztowych i ubieganie się o zwrot w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

0 39

Planuję zawiesić działalność gospodarczą, mam sporo faktur kosztowych, które będę otrzymywać w czasie trwania zawieszenia (prąd, woda, czynsze, leasingi, telefony, gaz). Czy muszę składać JPK od tych faktur? Chciałbym co dwa lub trzy miesiące występować o zwrot VAT od tych faktur - czy jest możliwe takie występowanie o zwrot co jakiś czas, czy muszę co miesiąc?

Odpowiedź

Czytelnikowi, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur związanych bezpośrednio z działalnością opodatkowaną. Odliczenie to związane będzie z obowiązkiem składania comiesięcznych deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT. W deklaracji VAT-7 Czytelnik może wykazać kwotę nadwyżki do przeniesienia lub skorzystać z prawa do zwrotu w terminie 180 dni.

 

Uzasadnienie

Prawo przedsiębiorcy do zawieszenia działalności gospodarczej wynika  bezpośrednio z art. 22 i 23 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w cytowanej ustawie.

 W myśl art. 99 ust 7a-7b ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy  podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem, okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego, okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia (jeżeli  jest czynnym podatnikiem VAT)  może odliczać podatek VAT z faktur zakupu (dot. kosztów stałych np. czynszów, rat leasingowych, opłat abonamentowych czy innych stałych opłat), ale w tej sytuacji powinien składać za te okresy (zakupów) deklaracje VAT oraz plik JPK_VAT. Odliczenia można dokonać oczywiście pod warunkiem spełnienia jednego z podstawowych wymogów określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z jego treścią podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towarów oraz usług pod warunkiem, że służą one opodatkowanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do :

 

  • obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy

  • zwrotu różnicy na rachunek bankowy. 

 

Należy tutaj zaznaczyć, że bezpośredni zwrot jest prawem podatnika, z którego może, ale nie musi skorzystać. Istnieje możliwość żądania zwrotu części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, natomiast pozostałą część wykazać można jako kwotę do przeniesienia.

Czytelnik będzie mógł ubiegać się o zwrot bezpośredni, w terminie 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji, w której zadeklarowano zwrot z uwagi na brak sprzedaży.  

Chcąc odliczać podatek naliczony w okresie zawieszenia działalności gospodarczej należy również pamiętać, iż zgodnie z art. 96 ust. 9a ustawy o VAT podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy podlega wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT co może utrudnić czytelnikowi ubieganie się o zwrot podatku i dokonywanie odliczeń.

 

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) faktury kosztowe służące do celów prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT należy wykazać  w pozycjach 45 wartość netto i 46 podatek naliczony.

                                                                                                                                                 

Stanisława Kossobudzka

Podstawa prawna: art. 22 i 23 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 1, art. 96 ust. 9a, art. 99 ust. 7a-7b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem