Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

7 marca 2019

Nieuznanie dostawy za eksport

0 44

Nie można uznać za eksport dostawy towaru wraz z usługą formatowania płyt meblowych dokonanej na rzecz przedsiębiorcy krajowego z siedzibą w Polsce w sytuacji, gdy nabywca płyt wykonuje mebel kuchenny, a następnie dokonuje dostawy mebla na rzecz przedsiębiorcy spoza UE (USA). W takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma dostawami, których przedmiotem są odrębne towary, a pierwsza dostawa jest dostawą krajową.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 7 lutego 2019 roku, nr 0113-KDIPT1-2.4012.874.2018.1.SM

Sytuacja Podatnika

Podatnik dokonał dostawy towarów wraz z usługą formatowania płyt meblowych

  • Dostawa towaru wraz z usługą formatowania została dokonana na rzecz przedsiębiorcy krajowego z siedzibą w Polsce. Dostawa ta została udokumentowana w miesiącu październiku fakturą VAT ze stawką 0, z adnotacją na fakturze export pośredni. W dacie dokonania dostawy zarówno Podatnik jak i kontrahent posiadali właściwy i ważny numer identyfikacji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

  • Nabywca towarów - Pośrednik jako organizator transportu, odebrał płyty z magazynu Podatnika i z zakupionych płyt wykonał mebel kuchenny. Dostawa mebla przez Pośrednika nastąpiła na rzecz przedsiębiorcy posiadającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej – USA. Dostawa mebla na rzecz odbiorcy z USA została udokumentowana fakturą.

Pośrednik zgłosił towar do procedury celnej. W dokumentach celnych wystawionych dla exportera czyli Pośrednika w polu 44 są wpisane dane Podatnika z numerem NIP oraz numerem faktury sprzedażowej. Powyższe dane potwierdzają tożsamość materiału, z którego wyprodukowano mebel kuchenny.

Zdaniem Podatnika, dostawa na rzecz Pośrednika w ramach opisanego wyżej schematu stanowi dla eksport pośredni, dla którego zastosowanie znajdzie stawka 0%.

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: 

  • dostawcę lub na jego rzecz, lub

  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. 

Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Sytuacja kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej – stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz.

Aby uznać daną czynność za eksport towarów muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

  • ma miejsce dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni),

  • towarów musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Istotnym z punktu widzenia przepisów art. 2 pkt 8 ustawy w aspekcie podmiotowym jest to, kto dokonuje wywozu – dostawca (lub podmiot działający na jego rzecz), czy też nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju (lub podmiot działający na jego rzecz). Okoliczność, kto widnieje jako nadawca (zgłaszający) w dokumencie celnym, sama w sobie nie przesądza o uznaniu tego podmiotu za dokonującego eksportu w rozumieniu ustawy. W myśl przepisu art. 41 ust. 4 ustawy - w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Zdaniem Dyrektora, z okoliczności sprawy wynika, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z dwoma dostawami, których przedmiotem są odrębne towary:

  • pierwszej dostawy dokonał Podatnik na rzecz Nabywcy/Pośrednika będącego podatnikiem podatku VAT z siedzibą w Polsce, a przedmiotem tej dostawy były płyty meblowe wraz z usługą formatowania,

  • drugiej dostawy dokonał Nabywca/Pośrednik na rzecz przedsiębiorcy posiadającego siedzibę w USA, a przedmiotem tej dostawy był mebel kuchenny, który Nabywca/Pośrednik wykonał z uprzednio nabytych płyt. 

Z uwagi na brak tożsamości towarów, jakie były przedmiotem dostawy pomiędzy Podatnikiem a Nabywcą/Pośrednikiem oraz pomiędzy Nabywcą/Pośrednikiem a kontrahentem z USA, każda z tych transakcji winna być rozpatrywana odrębnie.

Biorąc pod uwagę, iż Podatnik dokonał dostawy towarów na rzecz podatnika z siedzibą w Polsce, i w ramach tej dostawy nastąpiło przemieszczenie towarów (płyt meblowych) wyłącznie na terytorium kraju, to należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja ma charakter dostawy krajowej.

Podsumowując, brak jest podstaw do uznania dostawy płyt meblowych wraz z usługą formatowania w ramach opisanego we wniosku schematu, za eksport towarów i zastosowania z tego tytułu stawki VAT 0%.

Podstawa prawna: art.2 pkt 8, art. 41 ust.4 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem