Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

23 stycznia 2018

Moment rozliczenia podatku należnego ze zgłoszenia celnego zawierającego błędne dane

0 44

Pomimo wskazania w zgłoszeniu celnym błędnych danych dotyczących nabywcy towaru podatnik zobowiązany jest do wykazania podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostało przyjęte zgłoszenie celne, tj. powstał z tytułu importu towarów obowiązek podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2017 roku nr 0112-KDIL1-3.4012.505.2017.1.KB

Sytuacja Podatnika

Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności produkcyjnej dokonuje zakupu towarów m.in. poza Unią Europejską. Import towarów spoza Unii Europejskiej dokonywany jest w ramach procedury uproszczonej zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy. Spółka korzysta z uproszczenia, w ramach którego możliwe jest rozliczenie podatku należnego bezpośrednio w deklaracji podatkowej zamiast w zgłoszeniu celnym. Ponieważ Spółka korzysta z zezwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej wydanego agencji celnej będącej przedstawicielem pośrednim Spółki, po sporządzeniu deklaracji VAT jest ona przesyłana agencji celnej zgodnie z przywołanym powyżej przepisem.

Przy obejmowaniu procedurą celną importowanych przez Spółkę towarów dochodzi czasami do błędów w zgłoszeniach celnych i jako nabywca towaru wskazywana jest inna spółka należąca do grupy S zarejestrowana w Polsce dla VAT, która korzysta z procedury uproszczonej w ramach zezwolenia wydanego temu samemu przedstawicielowi pośredniemu. W takich przypadkach podmiotów działający jako przedstawiciel pośredni Spółki zgłasza wniosek do właściwego organu celnego o skorygowaniu danych nabywcy i Spółka dopiero po otrzymaniu decyzji urzędu celnego rozlicza VAT należny i naliczony w deklaracji VAT za miesiąc, w którym otrzymano decyzję korygującą zgłoszenie celne. Spółka widnieje jako nabywca na fakturze zakupu. Ponadto Spółka wskazała, że w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie art. 17 ust. 1 ustawy.

Wątpliwości Spółki dotyczą określenia, czy postępuje ona prawidłowo – w przypadku wskazania w zgłoszeniu celnym błędnego podmiotu jako nabywcy – dokonując rozliczenia podatku należnego w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymała decyzje urzędu celnego o skorygowaniu błędnych danych.

Stanowisko Dyrektora

Na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy o VAT– w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

W przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 17 ust. 1 ustawy co oznacza, że Spółka jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, a w konsekwencji Spółka jest podatnikiem z tytułu dokonanego importu towarów.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Spółka będąca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy podatnikiem z tytułu importu towarów oraz korzystająca z uproszczenia, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy jest zobowiązana do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonanego importu towarów w deklaracji podatkowej, składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

W przypadku importu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego, natomiast dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego. Zatem momentem powstania obowiązku podatkowego jest chwila przyjęcia zgłoszenia celnego, a w konsekwencji to w deklaracji składanej za ten okres rozliczeniowy podatnik jest zobowiązany do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w przypadku korzystania z procedury, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Spółki należy stwierdzić, że pomimo wskazania w zgłoszeniu celnym błędnych danych dotyczących nabywcy towaru to na Spółce, jako na podatniku, ciąży obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu importowanych towarów, przy czym Spółka jest zobowiązana do wykazania tego podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostało przyjęte zgłoszenie celne, tj. powstał z tytułu importu towarów obowiązek podatkowy.

Resumując, w przypadku wskazania w zgłoszeniu celnym błędnego podmiotu jako nabywcy Spółka postępuje nieprawidłowo dokonując rozliczenia podatku należnego w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymała decyzje urzędu celnego o skorygowaniu błędnych danych.

Podstawa prawna: art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem