Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Korekta współczynnika po zakończeniu roku

0 42

Kiedy nie trzeba robić korekty współczynnika, bo słyszałam, że jeżeli ten współczynnik rzeczywisty za rok 2018 w porównaniu z założonym spowodował różnicę w VAT do maksymalnie 200 zł dopłaty, to tego wcale nie trzeba korygować i dopłacać?

ODPOWIEDŹ

Przy działalności tzw. mieszanej podatnik ma obowiązek po zakończeniu roku podatkowego ponownie obliczyć proporcję rzeczywistą. Jeżeli będzie się różniła od proporcji stosowanej w ciągu roku należy dokonać korekty podatku naliczonego. Przy czym ustawodawca nie przewidział minimalnej kwoty podatku naliczonego, która pozwalałaby na odstąpienie  od dokonania korekty rocznej.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z podstawową zasadą w podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim zakupy te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jeżeli nie jest możliwe przypisanie dokonanych zakupów towarów i usług w całości do czynności dających prawo do odliczenia, podatnik ma prawo do odliczenia jedynie tej części kwoty podatku naliczonego, którą może proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia.

Proporcję ustala się procentowo w stosunku rocznym. W przypadku gdy proporcja wyliczona przez podatnika przekroczy 98% (po zaokrągleniu) i kwota podatku naliczonego, niepodlegająca odliczeniu będzie mniejsza niż 500 zł, to podatnik ma prawo uznać że ta proporcja wynosi 100%. Z kolei w sytuacji, gdy nie przekroczy 2% - ma prawo uznać, że proporcja wynosi 0%.

Pytanie dotyczy natomiast przypadków, gdy nie trzeba dokonywać korekty proporcji i tym samym dopłacać podatku.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik prowadzący sprzedaż mieszaną jest zobowiązany do obliczenia rzeczywistej proporcji dla tego roku. Następnie na tej podstawie powinien dokonać korekty VAT naliczonego za cały miniony rok podatkowy.W tym celu oblicza się tzw. wskaźnik ostateczny, tj. proporcję w oparciu o rzeczywistą strukturę sprzedaży. Jeżeli proporcja różni się od proporcji wstępnej należy skorygować podatek jednorazowo w deklaracji składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następnego. Jeżeli wskaźnik obliczony na koniec roku będzie większy niż stosowany w ciągu roku, należy zwiększyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia. W przeciwnym przypadku wykazać kwotę podatku naliczonego ze znakiem minus.

Przy czym ustawodawca nie wskazał żadnej kwoty minimalnej. W każdym przypadku, gdy proporcje się różnią, należy skorygować podatek naliczony w pierwszej deklaracji składanej za styczeń lub I kwartał nowego roku.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W części D.3 deklaracji VAT-7(19) ujmowane są korekty VAT naliczonego od nabycia środków trwałych – poz.47 oraz korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć – pozycja 48.

Iwona KobiałkaPodstawa prawna:  art.86 ust.1, art.90 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem