Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Korekta podatku naliczonego „in plus” odliczonego w części przy nabyciu samochodu osobowego

0 12

W styczniu 2015 roku nabyłem samochód osobowy, który wykorzystywałem w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Samochód ten stanowił środek trwały firmy - wartość netto 120.000 zł, VAT 27.600 zł. Od jego zakupu odliczyłem podatek VAT w wysokości 50%. W listopadzie 2018r. nastąpiło nieodpłatne przekazanie samochodu – opodatkowane VAT. Czy mogę w jakiejs części odzyskać zapłacony podatek naliczony? Jeśli tak, to proszę o szczegółowe wyliczenie.

ODPOWIEDŹ

Tak, Czytelnik może skorygować podatek o kwotę 3.220 zł. Opodatkowane VAT nieodpłatne przekazanie samochodu, w stosunku do którego przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego, daje bowiem prawo do korekty „in plus” podatku VAT odliczonego przy jego zakupie.

UZASADNIENIE

W omawianym przypadku zastosowanie znajdzie art. 90b ust. 1 pkt 2, ust.2 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1 (50%), nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Z analizy powołanych przepisów wynika, że w przypadku gdy przy nabyciu samochodu podatnikowi przysługiwało ograniczone do 50% prawo do odliczenia VAT, a następnie w okresie korekty przekazał go na cele osobiste (w związku z czym naliczył 23% VAT), podatnik może dokonać korekty odliczonego VAT za pozostałe miesiące do końca okresu korekty. Wyliczenie kwoty podatku w opisanym przez Czytelnika przypadku wygląda następująco:

 

Data nabycia, importu, oddania do używania pojazdu samochodowego

styczeń 2015 roku

Wartość początkowa pojazdu samochodowego

powyżej 15.000 zł

Kwota VAT wynikająca z  faktury

27.600 zł

Kwota odliczonego VAT

13.800 zł

Kwota VAT podlegająca korekcie

13.800 zł

Data zmiany przeznaczenia

listopad 2018

Okres korekty

60 miesięcy

Liczba miesięcy pozostałych do końca okresu korekty

14 miesięcy

Kwota korekty VAT zwiększająca VAT naliczony

3.220 zł (13.800 zł : 60 x 25)

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(18): sprzedaż i świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 23% należy wykazać w pozycji 19 wartość netto i w pozycji 20 podatek należny, korektę podatku naliczonego od nabycia środków trwałych należy wykazać w poz. 47.

Jan Falkowski

Podstawa prawna: art.90b ust. 1 pkt 2, ust.2 i ust.4 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem