Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

1 kwietnia 2018

Korekta importu towarów wykazanych w deklaracji VAT z powodu utraty prawa do takiego rozliczenia

0 58

Spółka z o.o. importuje towary spoza UE, korzystając z procedury uproszczonej. W kwietniu 2017 roku wystąpiła transakcja importu towarów. W deklaracji kwietniowej Spółka rozliczyła VAT należny i naliczony z tej transakcji, wykazując nieprawidłową wysokość kwoty podatku. Spółka rozlicza się miesięcznie z podatku VAT. Spółka nie przedstawiła prawidłowych dokumentów potwierdzających rzeczywiste rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy i utraciła prawo do rozliczenia przedmiotowej kwoty podatku VAT. W listopadzie 2017 roku Spółka otrzymała decyzję naczelnika urzędu celnego na podstawie której pobrano kwotę podatku VAT wraz z odsetkami. Kwota podatku wraz z odsetkami została wpłacona w lutym 2018 roku. Jakie czynności ma dokonać Spółka w zakresie ewidencji w deklaracjach VAT-7? Czy Spółka ma sporządzić korektę deklaracji VAT za kwiecień 2017 roku, korygując VAT należny i też naliczony na zero? Czy tylko VAT należny? W deklaracji VAT-7 za jaki okres Spółka ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku należnego?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji, gdy podatnik zapłacił naczelnikowi urzędu skarbowego podatek należny wraz z odsetkami z tytułu importu z uwagi na niedochowanie wymogu przedstawienia w terminie właściwych dokumentów oraz wykazał kwotę podatku w deklaracji VAT ma prawo dokonania korekty kwoty podatku należnego. Korekta następuje w deklaracji za miesiąc luty 2018 r., czyli za okres, w którym podatnik dokonał wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego. Korekta ta powinna znaleźć również odzwierciedlenie

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług z importem towarów mamy do czynienia wówczas, gdy następuje przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE.

Art.33 ust.1 i ust.4 ustawy o VAT stanowi, że podatnicy, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.

Natomiast z art.33a ust.1 i ust.2 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, której realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Aby skorzystać z tej procedury należy przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

  • b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Podatnik jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

W przypadku gdy podatnik, w terminie 4 miesięcy nie przedstawił wymaganych dokumentów, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych w art 33a ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego kwoty podatku wraz z odsetkami.

W przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego pobrał kwotę podatku, o której mowa wyżej, a podatnik rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym kwota tego podatku została pobrana.

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku:

  • a) wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,

  • b) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a.

Skoro Czytelnik utracił prawo do rozliczenia w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu importu towarów to, zdaniem Redakcji, mamy w tym przypadku do czynienia z sytuacją opisaną w art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy i zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w tej sytuacji nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Dokumentami celnymi w przypadku importu towarów są dokument SAD lub poświadczone zgłoszenie celne PZC (przy elektronicznym zgłoszeniu celnym).

Zatem, jeżeli Czytelnik dokonał rozliczenia importu towarów w deklaracji za kwiecień 2017 roku (po stronie podatku należnego i naliczonego) i w tym okresie otrzymał dokument celny to powinien dokonać jedynie korekty podatku należnego, wpłaconego do urzędu skarbowego, „in minus” w polu 25 i 26 (import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy) w deklaracji VAT-7 za luty 2018 roku, czyli w miesiącu, w którym dokonał zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami z tytułu importu towarów.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7 w miesiącu, w którym dokonano zapłaty podatku wraz z odsetkami należy skorygować „in minus” import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy w poz. 25 podstawę opodatkowania i w pozycji 26 podatek należny.

Halina Lisowska

Podstawa prawna: art. 2 pkt 7, art.33 ust. 1 i ust.4, art.33a ust.1, 2, 6, 7 i 9, art. 86 ust. 2 pkt 2 i art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem