Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Korekta faktury wystawionej na innego kontrahenta niż związanego z daną transakcją

0 42

Zdarza się że faktura sprzedaży jest wystawiona i rozliczona w jpk a po pewnym czasie (najczęściej przy płatności) okazuje się, że to nie ten klient - pracownik wystawiający fakturę Co wtedy zrobić - np. w lutym faktura sprzedaży u nas rozliczona podatkowo - korekty do zera wystawionej nikt nie potwierdzi bo właściwy klient nie dostał faktury pierwotnej. Czy jeśli wystawię korektę do zera w kwietniu i do tego opis i nowa faktura za luty dla prawidłowego klienta to będzie ok? Podatek zapłacony w lutym a w kwietniu się wyzeruje, czy to jest dopuszczalne?

Odpowiedź

Fakturę, którą otrzymał podmiot niebędący w rzeczywistości stroną transakcji należy skorygować  „do zera” i wystawić fakturę na podmiot, który nabył towar lub usługę.

Rozliczenie VAT przez sprzedawcę w takim przypadku ma ścisły związek z obowiązkiem podatkowym, który powstaje z chwilą wykonania usługi lub dostawy towarów bądź z momentem wystawienia faktury. Zatem w opisanym przypadku korekta do zera błędnej faktury oraz wystawienie prawidłowej faktury nie spowodują konieczności korekty deklaracji VAT. Należy natomiast skorygować JPK_VAT za ten okres i wprowadzić zapisy z korekty „do zera” oraz z nowej faktury.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą min. sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed sprzedażą.

Faktury wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

W przypadku gdy po wystawieniu faktury min. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik ma obowiązek wystawienia faktury korygującej.

Faktura korygująca powinna zawierać:

 

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

 3. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

   

 4. przyczynę korekty;

 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

 

Z powyższego wynika, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca w systemie VAT ma zatem taką samą wartość dowodową jak faktura wystawiona pierwotnie.

Wskazać należy, że faktury korygujące można generalnie podzielić na te, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia podstawa opodatkowania oraz kwota podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia można również dokonać podziału tychże faktur ze względu na powód ich wystawienia.

Sposób rozliczenia faktur korygujących uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. I tak, faktura korygująca w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona:

1.            w przypadku gdy dostawa towaru lub usług została nieprawidłowo zafakturowana (np. błędna cena lub ilość towarów),

2.            z powodu zdarzenia, które zaistniało po dokonaniu dostawy towaru lub usługi (np. zwrot towaru, zwrot zaliczki).

W pierwszym przypadku, który powoduje zaniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za dany okres rozliczeniowy, faktura korygująca poprawiająca błąd, powinna być rozliczona w terminie rozliczenia faktury pierwotnej.

W drugim natomiast przypadku, gdy faktura korygująca wystawiana jest zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie, w której powstała przyczyna korekty.

W związku z powyższym, sposób rozliczenia przez wystawcę faktur korygujących uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność skorygowania faktur dokumentujących dostawę towarów. W przypadku bowiem gdy przyczyna powodująca konieczność dokonania korekty istniała już w chwili wystawienia faktury pierwotnej (np. błąd, pomyłka, przeoczenie) wówczas korekty w zakresie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego należy dokonać wstecz, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast w sytuacji, gdy przyczyna uzasadniająca dokonanie korekty zaistnieje w terminie późniejszym niż wystawiona została faktura, której korekta ma dotyczyć, wówczas korekty tej nie trzeba uwzględniać w okresie, w którym ujęto fakturę pierwotną.

Z opisu Czytelnika wynika, że dostawa towarów została nieprawidłowo zafakturowana, zatem korekta faktury spowoduje zaniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za dany okres rozliczeniowy. Zatem faktura mająca na celu korektę błędu powinna być rozliczona w terminie rozliczenia faktury pierwotnej.

Należy dodać, że Minister Finansów w dniu 20 grudnia 2018 roku na stronie www.podatki.gov.pl zamieścił pismo dotyczące trybu postępowania w przypadku wystawienia przez dostawcę faktury z błędna nazwą odbiorcy.

Zatem w omawianej sytuacji sprzedawca powinien wystawić korektę faktury zerującą pierwotnie wystawioną fakturę i nową prawidłową fakturę za dany okres. Konieczne jest również skorygowanie JPK_VAT za ten okres poprzez wprowadzenie zapisu z korekty „do zera” oraz wprowadzenie nowej prawidłowej faktury.

 

Ewidencja w deklaracjACH:  VAT-7(19) - korekta powoduje zmianę nabywcy towaru/usługi, nie powoduje natomiast zmiany podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego jak również zmiany obowiązku podatkowego zatem nie powstanie obowiązek korekty deklaracji VAT.

Paulina MatuszewskaPodstawa prawna: art. 19a ust. 1 i ust. 8, art. 106i ust. 1 i ust. 2, art. 106j ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 204 roku o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem