Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Kasy on-line - ogólne zasady działania kas i obowiązki podatników

0 34

Mam warsztat samochodowy, stosuję kasę fiskalną. Wiem, że będę musiał stosować kasę on-line. Proszę wyjaśnić jakie są ogólne zasady stosowania tych kas i jakie będę miał obowiązki stosując taką kasę?

Odpowiedź

Ogólne zasady stosowania kas wynikają z zapisów rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą  odpowiadać kasy rejestrujące, projektu z dnia 21 marca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach oraz projektu z dnia 5 listopada 2018 r. określającego  zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą  odpowiadać kasy rejestrujące dzieli kasy ze względu na konstrukcję  i ze względu na ich przeznaczenie dla danego rodzaju sprzedaży, nie wymienia się w nim jednak kas on-line. Znaczenie i sposób działania kas on-line wynika zatem na razie z projektów (ustawy i rozporządzenia).

Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących określa sposób stosowania kas dostosowany do zmian, które będzie wprowadzała ustawa o podatku od towarów i usług i zakłada dla podatników stosujących nowe kasy on-line, korzyści w postaci zmniejszenia obciążeń związanych z mniejszą ilością wymaganych dokumentów w formie papierowej – dotyczy to np. braku obowiązku przechowywania papierowych rolek, zgłaszania fiskalizacji kas na formularzu „Zgłoszenia/aktualizacji przez podatnika danych dotyczących kasy” w formie papierowej, eliminacji większości obowiązków informacyjnych.

Informacje z kas w większości będą przesyłane automatycznie do Centralnego Repozytorium Kas, co w znacznym stopniu ograniczy uciążliwe dla podatnika kontrole w związku z możliwością zdalnego monitorowania prowadzonej przez niego ewidencji sprzedaży przez organy podatkowe. Przewiduje się, że kasy będą łączyły się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, ponieważ Repozytorium może zmieniać ten harmonogram. Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika jednakże musi on zapewnić kasie dostęp do Internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której zaistnieje możliwość łączenia się z Repozytorium.

Projektuje się w kasach on-line zapisywanie elektronicznych kopii drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci urządzenia, a nie na zewnętrznych nośnikach danych (np. kartach SD), tak jak to było realizowane do tej pory. Nie będzie możliwości samodzielnej wymiany takiej pamięci. Dopuszcza się natomiast aktualizację oprogramowania w kasie co jest dużą i ważną zmianą. Operacja aktualizacji oprogramowania kasy będzie możliwa wyłącznie zdalnie, czyli kasa automatycznie pobierze z serwera producenta najnowszą wersję programu i ją zainstaluje.

Projekt rozporządzenia przyjmuje taką konstrukcję systemu kas rejestrujących, zgodnie z którą kasy on-line i kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii funkcjonują równolegle, wiele obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji, stosowaniem kas oraz organizowaniem i prowadzeniem serwisu będzie wspólne i dlatego rozporządzenie obejmuje swoją regulacją zakres stosowania wszystkich rodzajów kas rejestrujących. Propozycje zmian w zakresie stosowania kas on-line to m.in:

 

  • zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy on-line do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Ma obowiązywać zasada przesłania danych do Centralnego Repozytorium Kas, które będzie prowadził Szef Krajowej Administracji Skarbowej a fiskalizacja i zgłoszenie kasy odbędzie się automatycznie. Przy fiskalizacji nastąpi odebranie numeru ewidencyjnego,

  • wyeliminowanie konieczności przechowywania papierowych rolek,

  • podatnik, po uruchomieniu kasy on-line w trybie fiskalnym, będzie obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy on-line do Centralnego Repozytorium Kas podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne zapisane w pamięci chronionej od poprzedniego automatycznego przesyłania danych. W przypadku zmiany miejsca używania kasy on-line podatnik zapewnia dokonanie odpowiedniej zmiany danych zapisanych w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz w książce kasy,

  • podatnik, prowadząc ewidencję przy zastosowaniu kasy on-line wystawia m.in paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, faktury i faktury anulowane w postaci papierowej, raporty fiskalne dobowe w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, raporty fiskalne okresowe, w tym raporty fiskalne miesięczne, w postaci papierowej, raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej, łączne raporty okresowe, w tym łączne raporty fiskalne miesięczne, w postaci papierowej,  łączne raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej,

  • w przypadku zakończenia używania kas on-line, zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:  wystawia raport fiskalny dobowy, dokonuje zapisu danych z pamięci chronionej na zewnętrzny, elektroniczny nośnik danych, niezwłocznie przy pomocy serwisanta zapewnia przejście kasy w tryb tylko do odczytu i dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego oraz sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym w terminie 3 dni od dnia sporządzenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, wraz z ww. dokumentami składa również do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia. Nośnik z zapisanymi danymi z pamięci chronionej podatnik przechowuje przez okres wskazany w ustawie. W przypadku zakończenia przez kasę on-line pracy w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji,

  • określono wzór wniosku dla podatnika w celu uzyskania zgody na przesyłanie danych z kasy online w określonych odstępach czasowych  (załącznik nr 2). Wzór ten dotyczy sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od podatnika trwale nie jest możliwe zapewnienie połączenia i przekazywania danych w sposób ciągły poprzez sieć telekomunikacyjną do CRK,

  • umożliwiono wynajem przez podatników kas online na podstawie pisemnych umów najmu, dzierżawy, leasingu itp. Określono tym samym szczegółowe regulacje dotyczące warunków używania tych kas np. obowiązek wymiany pamięci przed przekazaniem kasy rejestrującej wynajmującemu jak również jej wymiany w przypadku zapełnienia w trakcie trwania umowy.

 

Nowe rozwiązania pozwolą na stosowanie do ewidencji sprzedaży kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas. Kasy on-line będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji. Informacje będą w pełni anonimowe, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym i będą zawierały znacznik czasowy, przez co będzie możliwe dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży. Zakłada się również, iż kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej,  zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, w sytuacji konieczności wymiany pamięci fiskalnej w tej kasie, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online (w zależności od tego jakie usługi bądź towary są przez podatnika sprzedawane).

Anna Kassian

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą  odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 2018 r. poz. 1206).

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem