Brak wyników

Prowadzę drugi rok działalność w zakresie wypożyczalni strojów dla dzieci i dorosłych oraz sklepik szkolny. Nie posiadam kasy fiskalnej. W tym roku otwieram także biuro podróży i będę sprzedawał jako agent wycieczki różnych biur turystycznych. Czy sprzedając wycieczki muszę mieć od razu kasę skoro jeszcze nie przekroczyłem obrotu?

Odpowiedź

Tak, ponieważ rozpoczynając wykonywanie sprzedaży w imieniu biura turystycznego obowiązanego do ewidencjonowania, Czytelnik otrzymuje jego kasę powierzoną lub zostaje zobowiązany do prowadzenia ewidencji na rzecz tego biura przy zastosowaniu kasy własnej.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do obrotu wykazywanego w tej ewidencji nie wlicza się kwoty podatku należnego (art. 111 ust. 1a).

Jednocześnie na podstawie ust. 3a pkt 7 tego artykułu podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Z kolei, jak wynika z zapisu art. 111 ust. 3b  ustawy – podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy - podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawa opodatkowania obejmuje (art. 29a ust. 6 ustawy):

 

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,

  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

 

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących regulują przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Na podstawie zapisu §2 tego rozporządzenia ilekroć jest mowa o:

 

  • dokumencie fiskalnym – rozumie się przez to paragon fiskalny, fakturę i raport fiskalny (pkt 1),

  • innym podmiocie – rozumie się przez to agenta, zleceniobiorcę, pośrednika lub inną osobę, która na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze dokonuje sprzedaży w imieniu lub na rzecz podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji (pkt 3),

  • kasie powierzonej - rozumie się przez to kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji, który na podstawie umowy przekazuje ją innemu podmiotowi do prowadzenia ewidencji w jego imieniu (pkt 5),

  • kasie własnej – rozumie się przez to kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży albo prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży i ewidencji prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników (pkt 6),

  • paragonie fiskalnym – rozumie się przez to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży (pkt 12),

  • raporcie fiskalnym (dobowym, okresowym, w tym miesięcznym, oraz rozliczeniowym) – rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku (pkt 19).

 

Podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

W przypadku, gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej (§ 5 ust. 3 rozporządzenia). 

Ogólna zasada stosowania kas rejestrujących stanowi, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych są obowiązani do stosowania kasy rejestrującej wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży jednakże podatnicy u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji oraz wynagradzani za usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia czy pośrednictwa ewidencjonują całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Mając na uwadze cytowane powyżej przepisy możliwe jest powierzenie Czytelnikowi dokonującemu sprzedaży wycieczek turystycznych zlecanych przez poszczególne biura turystyczne, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, kas rejestrujących stanowiących własność tych biur (powyższe powinno być potwierdzone umową w formie pisemnej). Dzieje się tak przypadku, gdy Czytelnik dokonujący sprzedaży własnej nie ewidencjonuje obrotu z tytułu tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ponieważ jeszcze nie ma takiego obowiązku. Bowiem, na mocy rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnicy u których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a u rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż na rzecz tych osób, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostanie przekroczony obrót na rzecz w/w osób w kwocie 20 000 zł. Trudno sobie jednak wyobrazić, żeby agenci prowadzący sprzedaż na rzecz kilku lub kilkunastu biur podróży prowadzili ewidencję za pomocą kilkunastu powierzonych kas przez takie biura.

Podsumowując, Czytelnik nie będąc obowiązanym do stosowania własnej kasy rejestrującej  powinien na podstawie pisemnej umowy ewidencjonować obrót na kasach powierzonych pośrednicząc jako agent w sprzedaży wycieczek tych biur, które mają taki obowiązek. Po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000 zł biorąc pod uwagę cały obrót uzyskany ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (w tym również obrót z tytułu sprzedaży powierzonej, czyli kosztu sprzedawanych wycieczek w całości) Czytelnik ma obowiązek stosować do ewidencjonowania obrotu własnego i uzyskanego z tytułu sprzedaży dokonywanej w imieniu biur podróży własną kasę rejestrującą. Może też dobrowolnie, już od momentu sprzedaży pierwszej wycieczki zastosować własną kasę rejestrującą.

Anna KassianPodstawa prawna: art. 29a ust. 1 i 6, art. 109 ust.3, art. 111 ust. 1 i ust. 1a, ust. 3a pkt 7 i ust. 3b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, § 2 pkt 1, 3, 5, 6, 12 i 19, § 5 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących, § 3 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem