Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT bez podatku a procedura odwrotnego obciążenia

0 44

Czy folia brokatowa CDM 083 złota jasna podlega opodatkowaniu z załącznika do ustawy o VAT (którego)? Otrzymałam dokument zatytułowany „FAKTURA” od podatnika który jest na ryczałcie i twierdzi, że jest zwolniony z VAT. Na fakturze nie ma żadnej notatki z jakiego tytułu jest zwolniony. Czy powinnam zastosować  REVERSE CHARGE od tego towaru?

Odpowiedź

Zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia dotyczy dostawy szczególnych towarów, dokonanej przez czynnego podatnika VAT na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towaru (wymieniona w  załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług). Kwestia stosowania procedury odwrotnego obciążenia została uregulowana w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym  mechanizm ten znajduje zastosowanie, gdy:

 

  1. sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,                                           

  2. nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,                                             

  3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

 

W opisanym w pytaniu przypadku, należałoby rozstrzygnąć dwie kwestie:

 

  • czy towar będący przedmiotem dostawy, folia brokatowa, wymieniony jest w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, co można ustalić po nr PKWIU

  • oraz czy w tej transakcji podmiot dokonujący dostawy korzysta ze zwolnienia z VAT, czy też dostawa tego konkretnego towaru jest zwolniona z VAT.

 

Co do zasady, kwalifikacji do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. W przypadku jednak wątpliwości w ustaleniu symbolu PKWiU można uzyskać w urzędzie statystycznym opinię interpretacyjną składając wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Do działu 22 PKWiU zakwalifikowane zostały folie z tworzyw sztucznych. Wyroby z tego działu nie zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Jeżeli zatem w opisanym przypadku przedmiotem dostawy jest folia o symbolu PKWiU z działu 22, to jej sprzedaż podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Jeżeli natomiast będąca przedmiotem sprzedaży folia jest towarem zakwalifikowanym w PKWiU o symbolu wymienionym w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, a dostawcą i nabywcą jest czynny podatnik VAT,  to taka dostawa podlega procedurze odwrotnego obciążenia.

Kontrahent Czytelnika oświadczył, że korzysta ze zwolnienia w podatku VAT, a transakcję udokumentował fakturą.

Art. 106e ustawy o VAT stanowi, jakie dane muszą znaleźć się na fakturze. Z art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy wynika, że podatnicy zwolnieni z VAT zobowiązani są na fakturze umieścić informację o podstawie zwolnienia z VAT. Z pytania wynika, że wystawca nie zawarł takiej informacji na fakturze. Faktura niezawierająca minimalnych wymaganych danych w świetle przepisów nie jest fakturą. Zatem wystawienie przez kontrahenta faktury, nie przesądza, że jest on podatnikiem czynnym VAT, a brak podatku na fakturze, nie świadczy o tym, iż zastosowano procedurę odwrotnego obciążenia.

 

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(18) dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy nabywca wykazuje w poz. 32 podstawę opodatkowania i w poz. 33 podatek należny, nabycia towarów od podatnika zwolnionego bez kwoty podatku naliczonego nie wykazuje się w deklaracji.

Stanisława Kossobudzka       

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 7, art. 106e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem