Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Ewidencja sprzedaży towarów, za które płatność realizowana jest kuponem rabatowym

0 42

Szef firmy produkującej sztuczną biżuterię jadąc na spotkanie, na którym między innymi „ogłaszał” otwarcie nowego sklepu internetowego, zlecił działowi marketingu przygotowanie kuponów rabatowych, które rozdał kobietom na evencie w grudniu. Były to kupony o rabacie 200 zł, 100 zł oraz z 50% rabatem  do wykorzystania do końca marca 2019 roku. W sklepie internetowym osoba dokonuje zamówienia np:

 

  1. za 207 zł, realizuje kupon o wartości 200 zł czyli ma do zapłaty 7 zł

  2. za 180 zł, realizuje kupon o wartości 200 zł czyli ma 0 zł do zapłaty (różnicy nie dostaje).

 

Jaką wartość należy nabić na kasę rejestrującą? Jaka będzie wartość podstawy opodatkowania, a jaka kwota podatku VAT? Czy jak będzie zrealizowany kupon „50% rabatu” to sposób rozliczenia będzie inny?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji gdy wartość kuponu rabatowego jest niższa od wartości zakupionego towaru podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.W sytuacji gdy wartość kuponu rabatowego jest na kwotę wyższą niż wartość zakupów podstawą opodatkowania jest, zdaniem Redakcji, cena rynkowa nieodpłatnie przekazanego towaru.

 

UZASADNIENIE

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono nowe przepisy regulujące opodatkowanie bonów. Z art. 2 ustawy z dnia 22 listipada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że do bonów wyemitowanych do końca 2018 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 roku kupon rabatowy uważany był za dokument o określonej wartości nominalnej, który nie jest ani towarem ani usługą ani prawem majątkowym.

 Obowiązek w zakresie rozliczenia przekazanego kuponu rabatowego powstawał więc w chwili jego realizacji.                   

W sytuacji opisanej w pkt 1 mamy do czynienia z dostawą towarów na terytorium kraju. Klientka nabyła towar z rabatem, a wartość nominalna bonu oznacza wartość obniżki. W tej sytuacji podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku – do której zapłacenia zobowiązany jest nabywca towaru, uwzględniająca przyznany rabat. W opisanej sytuacji podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest kwota 5,70 zł, wartość podatku VAT wynosi 1.30 zł, a wartością brutto jest kwota 7 zł.

Również ewidencja transakcji na kasie fiskalnej winna być wykazana w wyżej określonych kwotach.

Zrealizowanie przez podatnika kuponu „rabat 50%” należy rozliczyć zgodnie z zasadą określoną powyżej, uwzględniając wartości wynikające z transakcji.

Odnosząc się do punktu 2 pytania należy zauważyć, że opodatkowaniu  podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Jednocześnie przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1)  (...),

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów realizacja przez klientów przekazanych bonów towarowych, o wartości nominalnej większej niż wartość zakupów, stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Podstawą opodatkowania w tej sytuacji jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). W opisanej w pytaniu sytuacji wartość rynkowa nieodpłatnie przekazanego  towaru wynosi 146,34 zł, podatku VAT 33,66 zł, a kwota brutto wynosi 180 zł.

 

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(18) sprzedaż opodatkowaną stawką 23% należy wykazać w poz.19: podstawę opodatkowania i w poz.20 podatek należny

Agnieszka Kołodziejczak

 

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i ust. 2, art. 29a ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 2  ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem