Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Ewidencja na kasie sprzedaży hurtowej przez okres krótszy niż 3 lata a obowiązek zwrotu ulgi

0 39

Zajmuję się produkcją ogrodzeń metalowych i stosuję kasę fiskalną. Ewidencję na niej prowadziłem tylko 2 lata, ponieważ potem podpisałem umowę na hurtową dostawę ogrodzeń do firmy zajmującej się pośrednictwem w takiej sprzedaży. Dalej działałem przez okres 2 lat wystawiając faktury. Obecnie ze względów zdrowotnych likwiduję działalność, Firmę przejmuje syn. Czy będę musiał oddać odliczoną ulgę?

Odpowiedź

Czytelnik nie jest obowiązany do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, ponieważ nie zaprzestał jej użytkowania przed upływem 3 lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania dokonując czynności opodatkowanych.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 i 33 ust. 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy stosujący kasy zgłaszają kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego nie rzadziej niż co 2 lata.

Stosownie do zapisu § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość, nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Czytelnik prowadził działalność gospodarczą przez okres 4 lat, jednak kasa rejestrująca ze względu na brak sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej była stosowana tylko 2 lata. Ostatni zapis na kasie nie świadczy jednak o zaprzestaniu jej użytkowania, a jedynie o braku zdarzeń powodujących taki obowiązek.

Na podstawie art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani m.in.:

 

  1. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;

  2. dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;

  3. udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;

  4. zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;

  5. używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1;

  6. przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791);

  7. stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;

  8. dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii;

  9. prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1.

 

Potwierdzeniem wykonanych w terminie obowiązkowych przeglądów technicznych są wpisy dokonywane przez serwisanta w książce serwisowej kasy rejestrującej jak również wystawiona przez serwis dla podatnika kopia faktury potwierdzająca ten przegląd.

Czytelnik nie prowadząc ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej za względu na brak sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nadal dokonywał czynności opodatkowane rozpoczynając sprzedaż hurtową metalowych ogrodzeń wystawiając faktury, zatem prowadził działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 3 lata i osiągał przychód z tego tytułu który nie podlega obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej.

Nie zaistniały zatem okoliczności wymienione w cytowanym powyżej § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2010 r., przy założeniu, że odliczenia Czytelnik dokonał zgodnie z określonymi warunkami oraz w obowiązującym terminie dokonał zgłoszenia kasy do przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Podsumowując, jeżeli kasa rejestrująca pozostawała w gotowości do ewidencjonowania sprzedaży, to okoliczność, że ostatnia sprzedaż na kasie rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nastąpiła przed upływem 3 lat ze względu na brak sprzedaży dla takich osób - nie powoduje obowiązku zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. 

Anna KassianPodstawa prawna: art. 111  ust. 3a, ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług), § 14 ust. 1 pkt 4, § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących, § 6 rozporządzenia Ministra  Finansów  z  dnia 27 grudnia 2010r.,  w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem