Brak wyników

Spółka kapitałowa, która produkuje głównie na rynki UE opracowała nowy model potwierdzania dokonania WDT (wysyła towar za pośrednictwem spedytorów). Od nowego miesiąca potwierdzeniem transakcji będzie zestaw dokumentacyjny w postaci kopii faktur zawierających specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz zbiorczego zestawienia dostaw dokonanych przez Spółkę na rzecz konkretnego odbiorcy zagranicznego w danym miesiącu potwierdzający dostarczenie towarów do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego UE. Jednocześnie odbiorca zagraniczny będzie zestawienie podpisywał i przesyłał listem poleconym do Polski. Czy taki sposób potwierdzania WDT będzie umożliwiał stosowanie stawki 0%?

Odpowiedź
Co do zasady, w praktyce potwierdzania wykonania WDT stosuje się list przewozowy CMR, który podpisywany jest przez odbiorcę w innym państwie UE. Możliwe jest jednak stosowanie innych dowodów dla potrzeb zastosowania stawki 0%. Takie stanowisko jest już w pełni akceptowane przez organy podatkowe. Model potwierdzania jaki planuje wprowadzić spółka mieści się w granicach prawa – zgodnie bowiem z Ordynacją Podatkową, podatnik może dla dowodzenia swoich racji stosować wszelkie dowody, byle tylko były one zgodne z prawem oraz potwierdzały wystarczająco dowodzony przez podatnika stan faktyczny. 

Uzasadnienie
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest transakcją podobną do eksportu, przy czym wywóz towarów następuje z Polski do innego kraju należącego do Unii Europejskiej (UE), przy eksporcie z kolei miejsce docelowe wywozu jest położone zawsze poza terytorium UE. Ustawodawca w treści art.13 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.) wskazał, że przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2–8.

Jednocześnie, nie każda transakcja sprzedaży towarów na terytorium innego państwa członkowskiego może być traktowana jako WDT. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ma miejsce pod warunkiem, że nabywca towarów jest: 

  1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, 
  2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, 
  3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,
  4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Należy także dodać, iż dokonującym sprzedaży (po stronie Polski) musi być czynny podatnik VAT. Korzyścią dla polskiego, czynnego podatnika VAT z tytułu transakcji WDT, jest możliwość zastosowania stawki 0%, a zatem w deklaracji VAT-7 możliwe będzie rozliczenie, w którym podatek naliczony od zakupu towarów 
i usług na terytorium kraju (Polski) możliwy będzie do zwrotu. W art.42 ust.1 ustawodawca podał warunki dla zastosowania stawki 0%. Są to:

  1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,
  2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
  3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

W przypadku WDT bardzo istotna jest także dokumentacja, która potwierdzać może, iż towar został wysłany na teren UE i został tam dostarczony, są to:
a) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
b) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku (oba warunki muszą być spełnione łącznie), oraz w sytuacji gdy powyżej wskazane dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towaru do nabywcy
c) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
d) dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
e) dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania, 
f) dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Jednocześnie, w praktyce życia gospodarczego występuje niekiedy sytuacja, w której dokonujący WDT nie może wykazać się w pełni dokumentacją wskazaną w ustawie o podatku od towarów i usług czy też jest mu łatwiej w inny sposób potwierdzać transakcje zagraniczne. W takim przypadku należy brać pod uwagę treść art.180 §1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym : Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Na takim stanowisku stają także coraz częściej organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 20.11.2017 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.115.2017.1.PK stwierdził: Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów, należy uznać, że prawo podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% przy WDT uzależnione jest od posiadania dowodów potwierdzających, że towary będące przedmiotem dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Jednakże przepisy te nie nakładają obowiązku posiadania przez podatnika podpisanego oryginału listu przewozowego …. … w przypadku braku listów przewozowych podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% mogą być wszelkie inne dokumenty, o ile łącznie potwierdzają one fakt dokonania dostawy na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska. 

Należy zatem przyjąć, że wskazany w pytaniu model potwierdzania dostarczenia towarów do odbiorcy w państwie UE innym niż Polska, będzie uprawniał do zastosowania stawki 0%. 

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7 (19) WDT wykazujemy w poz.21 podstawę opodatkowania. W informacji podsumowującej VAT-UE WDT  należy wykazać w części C.


Podstawa prawna: art.13 ust.1, art.42 ust.1 oraz art.42 ust.3 pkt 1 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług,art.180 §1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem