Brak wyników

Następuje połączenie dwóch spółek w ramach grupy kapitałowej, jak złożyć deklarację VAT za okres rozliczeniowy, w którym następuje połączenie? Jak dokonać korekty deklaracji VAT za okres rozliczeniowy sprzed połączenia?

ODPOWIEDŹ

W przypadku połączenia dwóch spółek (A i B) deklaracje VAT za okres rozliczeniowy, w którym następuje połączenie, powinna złożyć spółka przejmująca (A) - odrębnie dla każdej ze spółek (dla spółki przejmującej A i dla spółki przejmowanej B). Korektę deklaracji VAT za okres rozliczeniowy sprzed połączenia spółek (A i B) również składa spółka przejmująca (A), zamieszczając wszelkie dane spółki przejmowanej (B).

UZASADNIENIE

W wyniku połączenia spółek, spółka przejmująca (A) wchodzi w całość praw i obowiązków spółki przejmowanej (B). Na spółkę przejmującą (A) przechodzą także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy o VAT (art. 93 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (o.p.). Następstwo prawne w prawie podatkowym to wstąpienie we wszystkie przewidziane regulacjami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika, a nie tylko te prawa, które zostały zrealizowane (por. wyrok NSA z 22 listopada 2016 r.; sygn. akt II FSK 2903/14).

Do momentu połączenia obu spółek (przejmującej A i przejmowanej B), funkcjonowały dwa odrębne podmioty, posiadające status podatników VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Z chwilą zakończenia swojego bytu prawnego spółka przejmowana (B) utraciła status podatnika VAT, co skutkuje niemożliwością wywiązywania się z nałożonych na spółkę B obowiązków, jak również utratą zdolności do korzystania z praw przysługujących temu podmiotowi, a wynikających z przepisów ustawy o VAT.

Zgodnie z zasadami sukcesji podatkowej, spółka przejmująca wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej jako następca prawny tej spółki. Dotyczy to także wszelkich praw i obowiązków wynikających z ustawy o VAT.

W wyniku dokonanego połączenia obowiązki spółki przejmowanej (B) przechodzą zatem na spółkę przejmującą (A), w tym m.in. obowiązek złożenia deklaracji VAT (art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Z powyższego wynika, że deklarację VAT spółki przejmowanej (B) za okres rozliczeniowy, w którym następuje połączenie, ma obowiązek złożyć spółka przejmująca (A). A to oznacza, że za okres rozliczeniowy, w którym następuje połączenie, spółka przejmująca (A) ma obowiązek złożyć dwie odrębne deklaracje VAT (deklarację za „siebie”, to jest za spółkę A oraz deklarację w imieniu spółki B, zawierającą dane i określającą obroty tejże spółki za deklarowany okres do dnia poprzedzającego dzień połączenia do urzędu właściwego dla spółki przejętej).

Wskazać należy, że zasadniczo uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje tylko podmiotowi, który ją złożył. Wyjątek od tej zasady dotyczy przejścia całości działalności podatnika na inny podmiot w ramach sukcesji - spółka przejmująca wstępuje we wszelkie prawa spółki przejmowanej z zakresu prawa podatkowego. Dotyczy to także uprawnienia do złożenia korekty deklaracji podatkowej (art. 81 § 1 o.p.) za okresy rozliczeniowe spółki B sprzed połączenia. Korektę spółka przejmująca winna złożyć do właściwego dla siebie urzędu, ale wykazać dane spółki przejętej (nazwę, adres, nr NIP).

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: VAT-7(19) sprzedaż ze stawką 23% w poz.19 podstawa opodatkowania i w poz.20 podatek należny, stawka 8% odpowiednio w poz. 17 i 18, stawką 5% w poz. 15 i 16, sprzedaż zwolniona od VAT w poz. 10. Nabycie środków trwałych należy wykazać w poz. 43 wartość netto i w poz. 44 podatek naliczony, natomiast nabycie towarów i usług pozostałych w poz. 45 wartość netto i w poz. 46 podatek naliczony.

Joanna Nowicka

Radca prawny

Podstawa prawna: art. 494 § 1 i 2 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, art. 81 § 1, art. 93 § 1 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem