Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Czy dokument ZC299 jest dokumentem celnym uprawniającym do odliczenia VAT przy imporcie towarów

0 155

Czy dokument ZC299 może być uznany, jako dokument celny uprawniający do odliczenia VAT naliczonego przy imporcie towarów? Do tej pory zawsze otrzymywałem PZC od firmy obsługującej mój import towarów. Jeśli jest możliwość odliczenia VAT z dokumentu (ZC299) to, z jakim numerem powinien on być wprowadzony do ewidencji: AIS, LRN czy MRN?

ODPOWIEDŹ

Komunikat ZC299 - poświadczone zgłoszenie celne (PZC) jest dokumentem celnym zastępującym zgłaszającemu poświadczoną przez organ celny papierową kartę 8 zgłoszenia celnego dokonywanego na formularzu SAD. Dokument PZC – komunikat ZC299 jest dokumentem potwierdzającym zwolnienie towaru importowanego w określonej procedurze celnej. W konsekwencji, kwota podatku wynikająca z tego dokumentu, stanowi kwotę podatku naliczonego, uprawniają do stosownego odliczenia VAT. Do ewidencji VAT Czytelnik powinien uwzględnić z dokumentu celnego (ZC299) numer tego dokumentu, który identyfikuje powyższą transakcję, a nie numer ewidencyjny systemu AIS – MRN.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług podatnik czynny VAT ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli zakupione towary lub usługi służą opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika. Natomiast kwota podatku naliczonego w przypadku importu towarów stanowi kwotę podatku, która wynika z dokumentu celnego. Według powyższych przepisów ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez dokument celny. Przepis stanowi natomiast, iż kwota podatku naliczonego VAT w przypadku importu towarów wynika z otrzymanego dokumentu celnego i powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument celny. 

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego w oparciu o przepisy celne. W tym celu do zgłoszeń celnych została stworzona Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych  (PUESC). Każdy podmiot, który chce dokonywać importu towarów musi mieć przypisany numer EORI. Zgłoszenie celne, co do zasady powinno być wydane w formie elektronicznej, może też być w wersji papierowej. Dokumentem stosowanym w rozliczeniach celnych jest PZC - poświadczone zgłoszenie celne, które musi być uwierzytelnione przez organ celny. Podstawowe informacje zawarte na takim zgłoszeniu to: data przyjęcia zgłoszenia celnego i adnotacja o dacie powstania długu celnego oraz data zwolnienia towaru, podpis elektroniczny, potwierdzający dany dokument przez właściwy organ celny. System AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu) służy do komunikacji z podmiotami za pomocą generowanych komunikatów elektronicznych. Dokument, o który pyta Czytelnik jest wydawany w momencie zwolnienia pozycji towarowej do określonej wnioskowanej procedury celnej w postaci elektronicznego komunikatu ZC299, który ma charakter informacyjny, ale zaliczany jest do dokumentów celnych. Natomiast przyjęcie powiadomienia celnego jest opatrzone unikalnym numerem ewidencyjnym (LRN – po tym jest identyfikowane zgłoszenie celne zanim zostaje nadany numer MRN). Służy on do sprawnej obsługi podmiotu w systemie elektronicznym.

Czytelnik, jako czynny podatnik VAT ma obowiązek (wynikający z art. 109 ust.3 ustawy o VAT) prowadzić ewidencję. Jest ona niezbędna do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą, którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Na potrzeby powyższej ewidencji oprócz obowiązkowych elementów Czytelnik powinien w niej ująć także numer dokumentu celnego z tytułu importu towarów (ZC299), a nie numer ewidencyjny systemu AIS - MRN. Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2014 r., nr ITPP3/443-212/14/AT.

 

Ewidencja w deklaracjACH: W deklaracji VAT-7(19) nabycie towarów i usług pozostałych należy wykazać w poz. 45  wartość netto i w poz. 46 podatek naliczony.                                                                     

Ewa Kot

Podstawa prawna: art. 86 ust. 1, ust.2, ust. 10, ust.10b, art. 109 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem